De natuurwaarde van het gebied.

wespenorchiswespenorchis
Het gebied waar de stichting zich voor inzet is een uiterst waardevol gebied, dat zich bevindt op de overgang tussen de droge, hooggelegen zandgronden van de Utrechtse heuvelrug in het oosten en de natte, laaggelegen veengebieden van de polders Achttienhoven en Westbroek in het westen. In een dergelijk overgangsgebied is een ruime gradiënt voorhanden van droog naar nat, van voedselarm naar voedselrijk, met op vele plaatsen kwelplekken waar het schone afstromende water omhoogkomt. In een dergelijk gevarieerd gebied
DasDas
komen erg veel soorten planten en dieren voor, die elk weer andere eisen stellen aan hun leefomgeving. Dit wordt nog versterkt in het gebied doordat het een kleinschalig, agrarisch landschap is met veel kleine landschapselementen zoals bosjes, houtsingels, drassige slootkanten, drinkpoelen, etc. Daarom leven er in het gebied rondom het Prinsenlaantje allerlei zeldzame, kwetsbare en beschermde dieren en planten die samen een bijzondere levensgemeenschap vormen.

 

De afgelopen jaren zijn er regelmatig planten / dieren waargenomen in het Prinsenlaantje die tot dan toe nog niet waargenomen waren.De meesten waren toevallige passanten, sommingen hebben zich er gevestigd

 

Nieuwsbrief 2016-06

MierenleeuwMierenleeuw
Opmerkelijk leven op of nabij de Prinsenlaan: de mierenleeuw Op de foto is te zien een door de mierenleeuw gegraven putje. De mierenleeuw is de larf van een juffer, ook wel gaasvlieg genoemd. Als een mier in het putje valt, wordt hij door de larf - die onder in het putje ligt te wachten op een slachtoffer - gevangen en leeggezogen. Na de maaltijd wordt het restant van de mier met een zwaai uit het putje geworpen. De larf gaat dan weer stil zitten wachten op de volgende mier.

 

Nieuwsbrief 2016-11

Wederom slangen gespot in het Prinsenlaan-gebied
In ons buitengebied wordt je er regelmatig op geattendeerd dat er weer een populatie ringslangen aanwezig is. Zij overwinteren graag in composthopen en leggen daar ook hun eieren in. Diverse composthoop bezitters zijn bekend met deze bewoners en laten de ringslangen hun gang gaan.

gladde slanggladde slang
Het mooie weer in september was voor één ringslang een reden om in een openstaande auto op de warme bekleding zijn slaapje te doen. Iets waar de bestuurster niet blij mee was toen zij met de auto weg wilde gaan. Gelukkig is de ringslang schuw en ook dit exemplaar vertrok weer snel richting sloot.
Ook werd in september een gladde slang gespot, heerlijk zonnend op een terras. Het was een stevig exemplaar met een lengte van bijna een meter.
Beide typen slangen zijn overigens ongevaarlijk voor mensen en van huis uit schuw. Mocht u er een zien, laat hem met rust en geniet ervan dat deze reptielen er nog zijn! Graag een berichtje naar SBP!

 

Nieuwsbrief 2016-12

haanHaan
Een vrije haan in de Prinsenlaan
Al een tijd wordt een van onze bestuursleden door passanten aangesproken over een loslopende haan in de Prinsenlaan. Zelfs in Bilthoven was de haan onderwerp van gesprek. De eerdere speurtochten waren vergeefs geweest, maar op 14 december 2016 werd de haan aangetroffen. Daar stond de vogel midden op het pad rustig te wachten. Het is duidelijk dat deze haan mensen gewend is, wel afstandelijk, maar zeker niet schuw. Hij ziet er gezond uit en heeft dus tot nog toe geen voedsel te kort gehad. Toch liet hij de meegebrachte boterham goed smaken om daarna weer naar zijn goed verscholen slaapplaats in het struikgewas terug te gaan. Het is nu maar te hopen dat er geen vos hem op het spoor komt, want dan is het vrije leven snel voorbij. Dus als u binnenkort door het Prinsenlaantje loopt of fietst, neem dan wat voer voor de haan mee!

 

Nieuwsbrief 2018-07

nest torenvalkenNest torenvalken
Broedende torenvalken
torenvalkenTorenvalken
Een bevriende bioloog, Luuk Draaijer, onderhoudt in ons aandachtsgebied, Maartensdijk Zuid, al vele jaren broedhokken voor roofvogels. Na de steenuilen in 2016 hebben dit jaar de torenvalken een broedhok ingenomen met als gevolg dat er nu jonge vogels zijn uitgevlogen. Zie hieronder foto's van Joop Mesu uit Hilversum. Een prima resultaat om de natuur een beetje helpen.Veldbloemstroken op de akkers
Bloeiende akkerrandBloeiende akkerrand

Op initiatie van de Agrarische Natuurverenigingen wordt sinds kort aan agrariërs en loonbedrijven in onze regio zaaigoed ter beschikking gesteld om langs hun sloten en boomsingels, in plaats van mais te planten, veldbloemen te zaaien. Dit om de teruggang in diversiteit aan insecten te stoppen. Door het droge weer van de afgelopen periode zijn niet alle zaden gaan ontkiemen, maar het resultaat is goed te zien (zie foto hieronder). Wij, als Stichting, zijn verrast hoe goed dit initiatief door de landeigenaren is overgenomen. Alle hulde aan de Agrarische Natuurvereniging Noorder Park.

Aantal zwaluwen fors afgenomen
In dit voorjaar zijn veel minder zwaluwen naar onze regio teruggekeerd. Vooral het aantal huiszwaluwen is drastisch afgenomen. Volgens Sovon vogelonderzoek Nederland is het aantal in 20 jaar met 70% verminderd. Aangegeven wordt dat het gebrek aan voedsel (insecten) en de EU wetgeving, inzake het verbod op open stallen en het beleid inzake mestopslag en poelen, hieraan mede debet is. Tevens melden de internationale vogelbescherming organisaties dat de teruggang mede wordt veroorzaakt door de vogelvangst in diverse Afrikaanse landen en door het verdwijnen van foerageplekken aldaar.

 

Nieuwsbrief 2020-05

PiyamawantsPiyamawants
Vreemde gasten in het Prinsenlaantje
Ook in het afgelopen jaar werden wij in ons aandachtsgebied geconfronteerd met nieuwe bewoners zoals de Piyjamawants (Graphosoma lineatum). Deze wants is een warmteminnend insect dat vanuit België zijn territorium naar het noorden aan het uitbreiden is. Nu zelfs al tot in de ommelanden van Maartensdijk.

ZwartkopZwartkop
Gesignaleerd: zwartkop!
Onlangs werd op twee plekken langs het Prinsenlaantje een koppeltje zwartkoppen waargenomen - duidelijk bezig met het zoeken naar een geschikte nestlocatie. De zwartkop is ongeveer net zo groot als een koolmees en dankt zijn naam aan de zwarte pet op zijn kop, die alleen het mannetje draagt. De zwartkop laat zich niet makkelijk zien, hij laat zich vooral horen: zijn zang is melodieus en gevarieerd en kenmerkend zijn de luide, heldere en hoge tonen aan het einde van de zang. Zwartkop

 

Nieuwsbrief 2021-03

goudvinkGoudvink
Goudvinken gespot in Prinsenlaantje
Begin januari 2021 hebben verschillende vogelaars de goudvink in ons gebied waargenomen. Het gaat waarschijnlijk om goudvinken uit de Scandinavische landen die op doortocht zijn. Door het verenkleed van het mannetje zijn ze gemakkelijk te herkennen.

VogelhuisjeVogelhuisje
Nestkasten tegen de eikenprocessierups
In 2020 zijn, mede op initiatief van SBP, op beperkte schaal nesten van de eikenprocessie-rups uit de eiken van de Prinsenlaan verwijderd. Dit had tot gevolg dat er minder hinder werd ondervonden. Om de rups dit jaar op een milieuvriendelijker wijze te bestrijden heeft SBP op advies van de Vogelbescherming Nederland vogelnesten (voor mezen) aangeschaft. Begin maart zullen deze nestkasten door onze vrijwilligers en met medewerking van de Stichting CO worden opgehangen.