Levensgemeenschap

voedselkringloopVpedselkringloop
Een levensgemeenschap is het totaal van alle dieren, planten, bacterien en schimmels wat in een bepaald gebied leeft. De belangrijkste onderlinge relatie is het voedsel ( eten en gegeten worden).
Narmate meer verschillende organismen deel uit maken van een levensgemeenschap zal die levensgemeenschap stabieler zijn. Immers wanneer een dier zoals een das slechts één soort voedsel tot zijn beschikking heeft (b.v. regenwormen) zal de grootte van de populatie dassen uitsluitend gerelateerd zijn aan de populatie regenwormen. Wanneer de populatie regenwormen om de een of andere rden afneemt zal meteen ook de populatie dassen afnemen. Wanneer de das echter over meerdere voedselbronnen beschikt (naast regenwormen ook loopkevers, kikkers, slakken etc.) zal een afname in regenwormen een minder grote repercussie hebben op de populatie dassen. Zo geldt dat in gelijke mate voor alle organismen van een stabiele levensgemeenschap.