Logo

SBP richt zich op het behoud en beheer van de groene ruimte rond Maartensdijk

Nieuwsbrief april 2024

woningbouw-lokatie?

Dreigende wolken boven Prinsenlaantje

Het vrije, onbelemmerde uitzicht vanaf het Prinsenlaantje dreigt te worden aangetast. Er is door de eigenaar van het perceel ten oosten van de het Prinsenlaantje nabij de bebouwde kom van Maartensdijk een bouwplan gemaakt.

Het plan behelst de bouw op een maisakker van drie woongebouwen met twee bouwlagen. Elk gebouw heeft dan vier appartementen en is omgeven door een gemeenschappelijke tuin. De toegang tot dit kavel is links van de slagboom die het begin van het natuurgebied Prinsenlaan markeert.

Voor alle duidelijkheid: wij zijn tegen dit bouwplan.
Op de eerste plaats ligt dit kavel buiten de rode contouren van Maartensdijk. Er mag dus formeel niet gebouwd worden. Het college zou kunnen besluiten om de rode contouren daar op te rekken (na het verkrijgen van de benodigde toestemming van de provincie Utrecht). Maar wij vinden dat een van de mooiste stukken van het Prinsenlaantje, met een grandioos uitzicht in oostelijke richting het op het slagenlandschap [foto hierboven] niet opgeofferd zou mogen worden door de bouw van drie appartementsgebouwen. Ook al zegt de eigenaar/bedenker van het plan dat hij een bijdrage wil leveren aan het aanpakken van de woningnood in Maartensdijk, dan nog zijn wij van mening dat de weegschaal bij zo'n klein project zou moet doorslaan naar natuur en landschappelijk schoon. Wij zullen dit ook aan de gemeente laten weten.

Woningbouwlokatie?

SBP realiseert zich dat de woningnood in Maartensdijk groot is, en steunt nadrukkelijk het voornemen van de gemeente om op korte termijn een groot aantal woningen te realiseren. Maar wij hebben steeds onderstreept dat we vinden dat er nauwkeurig gekeken moet worden naar geschikte locaties en dat bij die zoektocht zoveel mogelijk rekening moet worden gehouden met natuur en landschappelijk schoon. SBP wil participeren in het gemeentelijk overleg om zo tot een breed gedragen besluit te kunnen komen.

Een woonwijk ten zuiden van de Kometenlaan in Maartendijk?

Aannemingsbedrijf Aalberts uit Nieuw Loosdrecht gaat een plan ontwikkelen voor woningbouw op een perceel ten zuiden van de Kometenlaan in Maartensdijk. [foto hieronder] Dit grenst aan het Prinsenlaantje. Dit perceel ligt buiten de rode contouren.

woningbouw M'dijk Zuid?
Blik vanaf het Prinsenlaantje op het perceel ten zuiden van de Kometenlaan

Wij spraken de heer Pleizier, directeur van Aalberts Ontwikkeling, en hij gaf aan dat er eerst gesprekken zullen plaatsvinden met omwonenden om te kijken of er voldoende draagvlak is voor het plan. Aan de orde kwam het punt van de ontsluiting: auto's moeten zo'n toekomstige wijk kunnen bereiken. De heer Pleizier zei zich bewust te zijn van het feit dat de smalle Prinsenlaan geen optie is, en dat ook de Melkweg niet geschikt is. Er zal dus worden nagedacht over andere mogelijkheden, wil het bouwplan überhaupt levensvatbaar zijn.

Bewonersverenigingen ontmoeten projectmanager woningbouw

Op 6 februari j.l. vond een kennismakingsgesprek plaats tussen de nieuwe projectleider woningbouw van Maartensdijk, Isabel Wouterse, en een aantal bewonersverenigingen uit het dorp. Ook de Stichting Behoud Prinsenlaan nam deel aan dit gesprek. Isabel Wouterse gaat het proces begeleiden dat moet leiden tot de bouw, in de komende jaren, van 200 woningen in Maartensdijk. Zij meldde dat de gemeente een extern bureau gaat inschakelen om de locaties en opties in kaart te brengen. Ook zal participatieoverleg met bewoners worden opgestart. Het externe bureau zal vóór de zomer en in de herfst in totaal vier inloopsessies organiseren voor bewoners.

De visie van de Stichting Behoud Prinsenlaan op de hoogten van het waterpeil bij Maartensdijk

Periodiek wordt door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn (Hdsr) de hoogten van het grondwaterpeil beoordeeld en zo nodig aangepast. De laatste aanpassing in het gebied Maartensdijk Oost was in 2008 en deze dient opnieuw door belanghebbenden getoetst te worden. Hdsr heeft ook onze stichting benaderd om zijn visie te geven.
Wat wil Hdsr?
Om de uitdroging van de bossen te beperken is door Hdsr de intentie uitgesproken om op het plateau van de Utrechtse Heuvelrug (onder andere op vliegbasis Soesterberg) rivierwater te injecteren. Daardoor zal er een grotere waterbuffer ontstaan die in droge zomers de grondwaterpeildaling beperkt. De realisatie van dit plan is al in een ver stadium.

waterpoel
Bij een goed waterbeheer houden onze poelen en sloten genoeg schoon water, ook in droge periodes. Daar heeft al het leven voordeel mee.

Invloed op gebied Maartensdijk Oost Het gebied Maartensdijk Oost ligt op een flank van de Utrechtse Heuvelrug waar kwelwater naar de oppervlakte komt. Ook in ons gebied zijn diverse wellen bekend, maar door waterwinning, komt er weinig kwelwater zichtbaar aan de oppervlakte. Deskundigen verwachten dat in de toekomst het bufferen van rivierwater ervoor zal zorgen dat de grondwaterstromen groter worden en ook de hoogte van het grondwater zal worden beïnvloed


Grondwaterpeil: de visie van SBP
Na toetsing door onze biologen zijn wij van mening dat de koers die Hdsr wil varen de juiste is. Verhoging van de grondwaterstand in ons aandachtsgebied kan de huidige teruggang van de floradiversiteit beperken waardoor een herstel daarvan kan plaatsvinden. Tevens zal een hoger grondwaterpeil de oxidatie van veen in ons gebied tegengaan en daarmee de CO2 uitstoot beperken.

Onze kanttekeningen:
-Om wateroverlast binnen de bebouwde kom te beperken, zijn wij er voorstander van om daar de maximale grondwaterstand daar niet te verhogen. Teneinde schade aan vegetaties en fundaties te beperken, zal de huidige flexibiliteit van waterhoogten beperkt moeten worden tot enkele decimeters.
-Voor het natuurgebied is de verhoging een zegen, maar de agrariërs hebben een belang om de grondwaterstand lager te stellen. Dit is te begrijpen omdat dan het agrarische perceel beter te bewerken is en het kwelwater onder het maaiveld wordt afgevoerd. Maar in de loop der jaren zijn veel originele praamsloten gedempt waardoor er nu veel water op het land blijft staan dat niet automatisch naar de weteringen kan afvloeien.

sluisje

-In het gebied Maartensdijk Oost wordt al vanaf het einde van middeleeuwen de waterstand geregeld door middel van praamslootjes en watergangen met sluisjes en overtomen. In de aanwezige weteringen staan nu nog steeds sluisjes en stuwen[zie foto hierboven] en overlopen om het waterpeil goed te kunnen regelen.Ons voorstel aan het Hoogheemraadschap is om naast het verhogen van de grondwaterstand ook het netwerk van praamsloten te herstellen. Dan ontstaat er goede balans tussen een juiste grondwaterbeheersing, het herstel van de floradiversiteit, het herstel van het cultuurhistorisch landschap en een functionerende bedrijfsvoering voor de agrariërs.

Bericht van de penningmeester

Ook in 2024 blijven wij betrokken bij de ontwikkelingen nabij het Prinsenlaantje. Ons buitengebied staat onder druk van plannen voor woningbouw, zonnevelden en windmolens. Wij hebben zeker oog voor de woningnood en de energietransitie, maar menen dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met het unieke landschap en het leefklimaat.

Toch kans op windmolens in omgeving Maartensdijk?

Even leek het erop dat de plaatsing van windmolens bij Maartensdijk definitief van de baan zou zijn, nu de provincie Utrecht drie plekken ten zuiden van de kern De Bilt hee aangewezen
Maar onlangs werd duidelijk dat de locaties die het college van De Bilt eerder heeft genoemd in het coalieakkoord – onder meer bij de Nieuwe Wetering – wel degelijk nog aan de orde zijn. Wethouder Hagendoorn zei in antwoord op vragen van Forza!-raadslid Schlamilch dat de gemeente na 2030 nog meer eigen energie moet opwekken dat er dus andere locaties dan die ten zuiden van De Bilt moeten worden gezocht. In onze vorige nieuwsbrief maakten we melding van de nieuwe rijksnormen voor windturbines die vanaf 2025 gaan gelden. Deze geven onder meer aan dat de minimale afstand tot bebouwing 2 x de phoogte moet bedragen, het hoogste punt van de wieken van de windmolen. Dus: bij een turbine van 260 meter hoog moet de afstand tot de bebouwing 520 meter bedragen. Voor de omgeving van Maartensdijk hebben die normen grote gevolgen. Duidelijk is dat bij 2x phoogte hier geen windturbines van 260 meter geplaatst kunnen worden. De gemeente heeft tot dusver nooit aangegeven hoe men tegen deze problematiek aankijkt.

Bestuurslid worden?

Wij kunnen extra ondersteuning in ons bestuur goed gebruiken. Heeft u belangstelling voor hetgeen onze Stichting doet en wilt u daar tijd voor vrij maken, neem dan contact op: info@prinsenlaantje.nl
Op onze website vindt u oude nieuwsbrieven en informatie over het Prinsenlaantje en het slagenlandschap rond Maartensdijk. We hebben ook een Facebookpagina