logo

Nieuwsbrief jan 2024

Nieuwe normen voor windturbines maken plaatsing bij Maartensdijk nog moeilijker

windmolens
Zonder dat er veel ophef over is ontstaan zijn afgelopen oktober de nieuwe rijksnormen voor windturbines gepubliceerd. Deze (concept)normen gaan over het hoeveelheid geluid die een turbine maximaal mag produceren, over de lengte van de slagschaduw en over de minimale afstand tot bebouwing. De afstandsnorm bedraagt 2 x de tiphoogte, het hoogste punt van de wieken van de windmolen. Dus: bij een turbine van 260 meter hoog moet de afstand tot de bebouwing 520 meter bedragen. Voor de omgeving van Maartensdijk hebben die normen grote gevolgen. Duidelijk is dat bij 2x tiphoogte hier geen windturbines van 260 meter geplaatst kunnen worden. Dit omdat hier geen plekken zijn om een windturbine op een afstand van meer dan een halve kilometer van woningen te kunnen realiseren.

Het is de bedoeling dat de nieuwe normen ingaan per 1 juli 2025. Bij vergunningen die vr die datum worden verleend voor de bouw van windturbines kunnen gemeenten zelf hun normen vaststellen. Het is echter wel de verwachting dat in de tussentijd al wordt voorgesorteerd op de nieuwe regels. Zie ook de volgende pag.

Goed nieuws: kwaliteit florabestand Prinsenlaantje blijft op peil

Onderzoeksinstituut Dactylis heeft een onderzoek gedaan naar de stand van de flora in het Prinsenlaantje. Men heeft langs een strook van 15 meter (vanaf de picknicktafel in noordelijke richting) een telling van planten uitgevoerd en de diversiteit van de begroeiing bekeken. De conclusie is dat de kwaliteit van de natuur in het Prinsenlaantje vergeleken met het vorige onderzoek (3 jaar eerder) niet achteruit is gegaan. De bodembedekking (heermoes, schaduwgras, kamperfoelie en veel braam) is zelfs wat dichter geworden.

Bestuurslid worden?

Mede door het overlijden van n van onze bestuursleden, kunnen wij extra ondersteuning in ons bestuur goed gebruiken. Heeft u belangstelling voor hetgeen onze Stichting doet en wilt u daar tijd voor vrij maken, neem dan contact op: info@prinsenlaantje.nl

Problemen bij windparken

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in een recente notitie problemen gesignaleerd bij windparken. Het PBL is een onafhankelijk onderzoeksinstituut op het gebied van milieu, natuur en ruimte, dat organisatorisch onderdeel is van de Rijksoverheid. Het Planbureau ziet een gebrek aan regionaal draagvlak voor (extra) windmolens. Ook de nieuwe afstandsnorm, die dus medio 2025 ingaat, zal de bouw ervan bemoeilijken, meent het PBL.

Onderzoek Nivel

In december 2023 publiceerde het Utrechtse gezondheidsinstituut Nivel een onderzoek met als conclusie: dicht bij windmolens wonen zorgt waarschijnlijk niet voor meer gezondheidsproblemen. Die conclusie baseerde men op huisartsengegevens over een periode van tien jaar. De onderzoekers concluderen dat "wonen in de nabijheid van windturbines geen invloed lijkt te hebben" op gezondheidsproblemen die door huisartsen worden vastgesteld. Toch houden ze een paar slagen om de arm, omdat het onderzoek "enkele beperkingen" kende. De steekproef had weliswaar een flinke omvang, met gegevens over honderdduizenden patinten, maar slechts een kleine minderheid van deze mensen woont daadwerkelijk in de buurt van een windmolen.

Het onderzoeksbureau Nivel is een commercieel bureau. Het onderzoek is gedaan met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aldus de website van het Nivel, maar onduidelijk is of en zo ja: welke de opdrachtgever was.

Herstel afrastering en hekwerken

Als u regelmatig in het natuurgebied Prinsenlaan e.o. komt, kunt u aan de oostzijde het prachtige slagenlandschap bewonderen, dat nog vrijwel in originele staat verkeert. De oude singel-begroeiing wordt jaarlijks door onder meer Landschap Erfgoed Utrecht onderhouden en de wilgen worden periodiek geknot. Tot zo'n tien jaar geleden was de strook, die pal langs het Prinsenlaantje loopt, een weide waarop enkele koeien liepen, maar daarna werd er jaarlijks mais op verbouwd. De oorspronkelijke afrastering en toegangshekken zijn mede daardoor in slechte staat.

Onze Stichting wil dit mooie perceel in oorspronkelijke staat houden en heeft aan de eigenares kenbaar gemaakt dat wij bereid zijn om fysiek als ook financieel bij te dragen om de toegangshekken te vervangen door hekken die bij ons landschap horen.

Op dit moment houdt de eigenares ons voorstel in beraad omdat de huidige pachtovereenkomst binnenkort eindigt en mogelijk een nieuwe pachter het land gaat gebruiken. Ons voorstel zullen wij weer ter tafel brengen zodra de pachter bekend is.

Borden op slagbomen

Afgelopen najaar zijn informatiebordjes gemonteerd op de slagbomen aan de noord- en zuidkant van het Prinsenlaantje. Deze geven aan dat het bij het Prinsenlaantje om beschermd natuurgebied gaat.
namen op slagbomen

SBP deelt de zorgen van het Groenekans Landschap over Zonneveld Vossenstein

In de Vierklank van 3 januari 2024 spreekt de voorzitter van Groenekans Landschap, Frans de Graaf zijn zorgen uit ten aanzien van het Zonneveld Vossenstein te Groenekan. De initiatiefnemer voor dit zonneveld, LC Energy gevestigd te Londen, heeft de intentie om op ca 13 ha agrarisch land van de familie Vossenstein een zonneveld te realiseren. Ook wij, als SBP, hebben ons bij de gemeente De Bilt uitgesproken tegen een zonneveld op die locatie. De redenen zijn dezelfde als die door het Groenekans Landschap worden geopperd: -het gebied ligt tussen de natuurgebieden Beukenburg en Voordaan. Het wild (reen, dassen, hazen, boommarters) is frequent in dit gebied aanwezig. Een zonneveld met afrasteringen en wegen zal de wildverbindingen afsluiten dan wel belemmeren. -het is n van de weinige nog bestaande zichtlijnen in het slagenlandschap tussen Groenekan en de Nieuwe Weteringseweg -het is goede agrarische grond die niet voor zo'n commercieel doel opgegeven moet worden. Daarom omschrijven wij de visie en oproep van het Groenekans Landschap om niet aan het plan van LC Energy mee te werken. zichtlijn vanaf Nieuwe wetering
Zichtlijn vanaf de Nieuwe Wetering richting Groenekan

Bericht van de penningmeester

Ook in het afgelopen jaar bleek maar weer hoe nodig het is dat onze stichting aan overheden (gemeente en provincie) informatie verschaft over de historie van ons aandachtsgebied en het unieke karakter van het slagenlandschap rond Maartensdijk. Daarvoor is het bestuur SBP met veel instanties in gesprek gegaan en hebben we in woord en geschrift onze Lees verder op de volgende pagina standpunten kenbaar gemaakt. Veel van de punten zijn aan bod gekomen in onze nieuwsbrieven. Ook volgend jaar blijven wij betrokken bij de ontwikkelingen nabij het Prinsenlaantje. Ons buitengebied staat onder druk van plannen voor woningbouw, zonnevelden en windmolens. Wij hebben zeker oog voor de woningnood en de energietransitie, maar menen dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met het unieke landschap en het leefklimaat. Afgelopen jaar hebben we veel uitgaven moeten doen: herstel van de schade bij de picknicktafels, de slagbomen aan noord- en zuidzijde van het Prinsenlaantje, de bordjes 'Natuurgebied Prinsenlaan e.o.' op de slagbomen. Daarom doen we wederom een beroep op u om ons financieel te steunen. Mocht u uw donatie aan ons willen overmaken, dan is hierbij ons rekeningnummer: NL73RABO0103284826 t.n.v. Stichting Behoud Prinsenlaan e.o. Opnieuw vandalisme aan het Prinsenlaantje Vandalen hebben opnieuw toegeslagen in het Prinsenlaantje. In de week voor Kerstmis hebben onze vrijwilligers, bij het periodiek verwijderen van zwerfvuil, moeten constateren dat het informatiebord bij de picknicktafel met grof geweld van zijn standaard is afgerukt. Het bord is verdwenen. Ons verzoek aan degene die nu in het bezit van het bord is, of aan mensen die weten waar het bord staat, om dit terug te brengen en bij het adres Prinsenlaan 80 of 37 af te geven vernield infobord

Op onze website vindt u oude nieuwsbrieven en informatie over het Prinsenlaantje en het slagenlandschap rond Maartensdijk. We hebben ook een Facebookpagina Ons mailadres: info@prinsenlaantje.nl