Verbreding van de A 27

N.B Informatie op omgekeerd chronologische volgorde; het meest recente bericht staat dus bovenaan.

 

Nieuwsbrief maart 2021

Compensatie inplant
bomen A27 weer vertraagd

Bij het vormgeven van de plannen om de A27 te verbeteren, zijn jaren geleden afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat (RWS) over de compensatie van het kappen van bomen, en over het groenonderhoud langs de snelweg.

Bomen nog niet allemaal ingeplant Inplant van nieuwe bomen langs de A27 is nog niet helemaal afgerond.
Nadat wij in januari 2021 de stand van zaken hadden opgemaakt van het groenonderhoud namen wij contact op met RWS en gaven aan dat het beheer van aannemer 3Angle te wensen overlaat. Dode bomen zijn tot op heden nog niet vervangen en ook de gaten in de bomenrijen langs de A27 zijn nog niet allemaal door nieuwe aanplant ingevuld. RWS heeft gemeld dat zij dit aan de aannemer zullen doorgeven.
Tevens hebben wij om een update gevraagd met betrekking tot de toegezegde compensatie voor de houtkap langs de A27 - aanplant die nabij Hollandsche Rading zou worden uitgevoerd. RWS meldt dat, in overleg met de eigenaar van de betreffende grond, is besloten om de in 2020 geplande inplant niet uit te voeren in verband met het droge voorjaar van 2020, maar dat in het voorjaar van 2021 de volledige aanplant zal plaatsvinden.
De eigenaar van genoemde grond, Baron van Boetzelaer, bevestigt dit, en meldt dat hij gelijktijdig met de noodzakelijke bosaanplant, groot 4 hectare, ook een reststrook grond van  1.5 hectare met bomen wil beplanten. Dit om een aaneengesloten bosperceel te hebben, waar de das een goed territorium kan hebben. Volgens de heer Van Boetzelaer heeft RWS haar medewerking nog niet toegezegd.

 

Nieuwsbrief mei 2020

Compensatie houtkap A27:
Rijkswaterstaat honoreert wensen SBP niet

Kaart dassenbosje Luchtfoto van het Dassenbosje. De rode lijnen geven de aanplantlocatie aan.
Rijkswaterstaat (RWS) heeft een locatie aangewezen waar een gedeelte van de compensatie voor de houtkap die voor de verbreding van de A27 noodzakelijk was, gaat plaatsvinden. Het gaat om een kavel grond (groot 1.7 ha) bezijden het ‘Dassenbosje’ te Hollandsche Rading (zie luchtfoto). In antwoord op vragen van SBP meldt RWS dat de implant komende herfst gaat plaatsvinden.
De gemeente had eerder al aangegeven (zie onze vorige nieuwsbrief) dat de compensatie voor de houtkap langs de A27 niet geheel in de onmiddellijke omgeving van de snelweg zou worden gerealiseerd, ondanks aandringen van de  SBP.
Aanplant nieuwe bomen Nieuwe aanplant tussen de bestaande bomen langs de A27, iets ten noorden van de Nieuwe Wetering
Voor het deel van de compensatie dat wel langs de A27 zou plaatsvinden, constateren wij dat toezeggingen van RWS niet zijn nagekomen. Zo zouden naast de aanplant van nieuwe bomenrijen langs de A27 eveneens zogenoemde  zoom-, mantel- en boszones gerealiseerd worden in de vorm van lage griendstroken en oeverbegroeiing. Nu zijn alleen wat bomen in en nabij de oude bomenrijen gepland. Een woordvoerder van RWS stelt zij geen toezeggingen hebben gedaan om een robuustere groenstrook langs de A27 te realiseren ook al staat dat het in het eigen ‘Bosaanplant’-plan uit 2017. SBP heeft een klemmend beroep gedaan op RWS om gedane toezeggingen alsnog na te komen.
Klik hier voor genoemd 'Bosaanplant-plan 2017’ van Rijkswaterstaat

Nieuwsbrief januari 2020

Gemeente: compensatie houtkap
niet in nabijheid van A27

Een deel van de grote houtkap die voor de verbreding van de A27 noodzakelijk was, wordt niet gecompenseerd in de onmiddellijke omgeving van de snelweg A27. B&W gemeente De Bilt en RWS zijn op zoek naar andere locaties binnen de gemeentegrenzen. Tijdens ons onderhoud met wethouder Madeleine Bakker gaf zij aan dat de gemeenteraad het compenseren op een andere locatie dan bij de A27 in een motie heeft aangenomen en B&W derhalve de motie gaat uitvoeren. Een optie voor inplant van bomen zou nu een locatie in Hollandse Rading ten zuiden van de schapendrift zijn.

MeidoornMeidoorn
Rijkswaterstaat (RWS) heeft al een tijd geleden toegezegd te zullen zorgen voor compensatie langs de oostzijde van de A27. Op voorstel van o.a. de SBP en Groenekans Landschap zou RWS overgaan tot inplant van inheemse struiken en bomen (o.a. meidoorn, hulst, hazelaar, vlier). Tot op heden is er echter niets gebeurd. SBP heeft bij RWS navraag gedaan wat de reden voor deze vertraging is.

 

Nieuwsbrief januari 2019

Compensatie houtkap: gemeente
De Bilt werkt onvoldoende mee

Afgelopen herfst is er op initiatief van Rijkswaterstaat (RWS) overleg geweest over de compensatie van de grote houtkap die voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de A27 noodzakelijk was. Tijdens dat overleg heeft RWS aangekondigd een voorstel van o.a. SBP en Groenekans Landschap over te nemen. Dat omvat een voorkeur voor de inplant van inheemse struiken en bomen (o.a. meidoorn, hulst, hazelaar, vlier) langs de oostzijde van de A27.

bomenkap A27.jpgBomenkap langs A 27
Daarmee kan overigens niet de hele compensatie gerealiseerd worden. RWS kan alleen beschikken over die stukken grond die in haar bezit zijn en is genegen om gronden langs de A27 te verwerven zodat daar de resterende inplant, als herstelverplichting, kanplaatsvinden. Andere stukken grond zijn privébezit dan wel eigendom van de gemeente. SBP heeft er bij de gemeente De Bilt op aangedrongen om gronden die in haar bezit zijn te ruilen met die van de betreffende eigenaren, en de dan vrijgekomen stroken grond aan RWS te verkopen. Maar de gemeente wil daar tot nu toe niet aan meewerken. Men zoekt andere locaties binnen de gemeentegrenzen. SPB zal dit onderwerp binnenkort aankaarten bij de verantwoordelijke wethouder.

 

Duizendknoop zorgt voor problemen

Tijdens de opening door verkeersminister Van Nieuwenhuizen van de verbrede A27 op 14 november j.l. vestigden actievoerders de aandacht op het probleem van de Japanse Duizendknoop.
Aannemerscombinatie 3Angle die de verbreding heeft uitgevoerd heeft de alles overwoekerende plant een flink handje geholpen bij de verspreiding. In bermen en wallen die langs de weg zijn aangelegd blijken op veel plaatsen stukjes duizendknoop met de grond meegekomen te zijn. 3Angle neemt zijn verantwoordelijkheid en heeft inmiddels een team gevormd dat elke keer gaat steken waar de duizendknoop opkomt.

 

Nieuwsbrief juli 2018

Vooruitgang in kwestie compensatie houtkap A27
Er is vooruitgang geboekt in de kwestie van de compensatie van de houtkap als gevolg van de wegwerkzaamheden van de A27. Vorig jaar heeft SBP bij de gemeente op aangedrongen om de kap van bomen langs de A27 in de directe omgeving – dus langs de A27 – te compenseren in plaats van op een plek ten zuiden van De Bilt. De gemeente heeft zich

kaart A 27
hiervoor opgesteld, en ook Rijkswaterstaat is bereid naar een dergelijke oplossing te zoeken. Plaatsen waar herinplant zou kunnen plaatsvinden zijn gebieden vlak langs de A27 ten noorden en zuiden van de N234 (zie kaartje ). De eigenaren van de grond waarom het gaat zouden open staan voor overleg. RWS heeft toegezegd SBP en ook het Groenekans Landschap komende herfst uit te nodigen om bij de voorgesprekken inzake de aanplant aanwezig te zijn.
Tijdens een ‘veldbezoek’ in mei op uitnodiging van RWS konden vertegenwoordigers van SBP en het Groenekans Landschap de voortgang van de werkzaamheden langs de A27 in ogenschouw nemen. Geconstateerd kon worden dat de aannemerscombinatie 3Angle conform de afspraken handelt. Zo zijn slootkanten nu met diverse grassoorten ingezaaid om zo een diversiteit aan planten te kunnen krijgen.
RWS gaf tijdens dat bezoek toe dat er geen dassentunnels onder het spoor kunnen worden aangelegd hoewel dit wel was toegezegd. Dit om bouwtechnische redenen. In de herfst komt er overleg over compensatie.  Gedacht wordt aan het realiseren van dassentunnels onder de N234. Dit omdat daar de meeste verkeersongelukken met dassen plaatsvinden. Hierover wordt contact opgenomen met de Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi.

 

Nieuwsbrief december 2017

SBP draagt alternatief aan voor compensatie bomenkap

In een gesprek met wethouder Mieras [zie ook de vorige pagina] heeft SBP ook de kap van bomen langs de A27 als gevolg van de wegwerkzaamheden aan de orde gesteld. Onze vraag: waarom heeft de gemeente aan Rijkswaterstaat (RWS) toegezegd dat de compensatie voor die houtkap niet in de directe omgeving – dus langs de A27 – hoeft plaats te vinden, en juist een plek aangewezen ten zuiden van De Bilt?
Wethouder Mieras gaf aan dat er langs de A27 tussen Groenekan en Maartensdijk te weinig ruimte voor compensatie is.

Kaart A27 waar compensatie kanKaart waar compensatie langs A 27 kan plaats vinden
Maar SBP wees erop dat de gemeente langs de A27 landbouwgrond in bezit heeft, en wel ten zuiden van de sportvelden in Maartensdijk. En dat de eigenaar van het kavel ten noorden van de N234 [zie kaartje op de volgende pagina] in principe bereid is om grond uit te ruilen. Daardoor zou er een robuuste compensatiestrook langs de oostzijde van de A27 gerealiseerd kunnen worden. Mieras gaf aan dit te laten onderzoeken. Bijna zes maanden later levert navraag bij de gemeente de volgende reactie op: ‘De mogelijkheden voor boscompensatie langs de A27 op particuliere gronden/gemeentegronden zijn geruime tijd geleden al aangekaart bij afdeling Beleid en Strategie en bij RWS.
SBP heeft naar aanleiding van deze mededeling van de gemeente, navraag bij RWS gedaan. RWS laat desgevraagd weten bezig te zijn met dit onderwerp, maar dat pas begin 2018 duidelijkheid is te verwachten.

Nieuwsbrief december 2016

Rijkswaterstaat: extra geluidsscherm ten zuiden van Maartensdijk niet nodig

In de Nieuwsbrief van november stond een verslag van het gesprek van het SBP-bestuur met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat (RWS) en aannemerscombinatie 3angle die de verbreding van de A27 gaat uitvoeren.  Daarin maakte we melding van een vraag die door ons was voorgelegd over de toekomstige geluidswering langs de verbrede snelwel. Die vraag luidde: ‘Waarom wordt er ten zuiden van Maartensdijk aan de oostkant, ter hoogte van de sportvelden geen scherm  aangelegd, het geluid van de snelweg heeft daar in oostelijke richting immers vrij spel?’

Geluidswand bij sportvelden De sportvelden ten zuidwesten van Maartensdijk. Rechts is nog een deel van het huidige geluidsscherm te zien.
Rijkswaterstaat antwoordt: ’De reden daarvoor is dat alle geluidsgevoelige bestemmingen voldoende worden beschermd door het nieuwe 4 m hoge scherm en het
tweelaags ZOAB [Zeer Open Asfaltbeton, ook wel fluiterasfalt genoemd, red.] .‘
RWS-ambtenaar Hubbers zegt speciaal gekeken te hebben naar woningen aan de Reigersbek en Havikskruid (achter sportvelden en begraafplaats). Door het nieuwe scherm en het nieuw aan te brengen ZOAB verbetert de geluidsbelasting ten aanzien van deze woningen zelfs licht ten opzichte van de huidige situatie, stelt hij.
SBP blijft echter van mening dat een langer geluidscherm de geluidsbelasting en stikstofpercentage aanzienlijk vermindert en zodoende de overlast beperkt.

 

Nieuwsbrief november 2016

Overleg met Rijkswaterstaat en aannemer over verbreding A27: nog steeds veel onduidelijkheid
Tijdens een overleg* op 28 oktober met Rijkswaterstaat (RWS) en aannemer 3angle die de verbreding van de A27 gaat uitvoeren, heeft de Stichting Behoud Prinsenlaan  een reeks verlangens op tafel gelegd. Deze gaan over natuurbehoud, behoud van cultureel erfgoed en de kwaliteit van de lucht en geluidhinder. Onderwerpen die nauw samenhangen: bomen en struiken verminderen de concentratie fijnstof en helpen geluid tegen te houden. En dan is er nog het welzijn van dieren en het cultuurlandschap (‘slagenlandschap’) dat volgens SBP zoveel mogelijk in stand gehouden moet worden.

afbeeldingDrievoudge bomenrij aan de oostkant van de A27

Natuurcompensatie
Als gevolg van de wegverbreding zullen bomen gekapt worden. Aan de oostkant  van de snelweg, ten noorden van de Nieuwe Wetering, staan nu drie bomenrijen. In de plannen van RWS blijven er daarvan maar maximaal twee rijen over. De  andere bomenrij wordt gekapt omdat de parallel aan de snelweg lopende sloot moet worden verbreed. RWS zegt dat er compensatie komt, met andere woorden dat er elders bomen zullen worden geplant – tussen Maartendijk en de Nieuwe Wetering - maar nog steeds staat niet vast waar en in welke mate dat zal gebeuren. SBP stelt voor om de grond die vrijkomt bij het graven van de sloot te gebruiken voor een zandrug langs de A27 – deze zou als een soort geluidwal kunnen dienen. Op die zandrug zou dan een griendstrook aangeplant worden, onder meer ter versterking van het slagenlandschap. Daarnaast stelt SBP dat de compensatie voor de gekapte bomen in de directe omgeving moet plaatsvinden. Bosaanplantplan Rijkswaterstaat

Geluidwering
De geluidswering bij Maartensdijk wordt vernieuwd. Er komt zelfs een klein stukje scherm bij, ten noorden van de Dorpsweg aan de westkant van de snelweg. Dat geldt ook voor Hollandsche Rading (kruising Vuurse Dreef). Vraag aan RWS: waarom wordt er ten zuiden van Maartensdijk aan de oostkant, ter hoogte van de sportvelden geen scherm  aangelegd, het geluid van de snelweg heeft daar in oostelijke richting immers vrij spel? De deskundige die bij het gesprek aanwezig was, kon geen antwoord geven. Over dit onderwerp komt nog een apart gesprek met een geluidsdeskundige van RWS

Dassenpassage
De plannen van RWS omvatten ook een dassenpassage onder de A27. Die komt iets ten noorden van de Nieuwe Wetering. SBP stelt dat de carpoolplaats bij het tankstation – die zal worden uitgebreid – dicht bij de ingang van de geplande dassenpassage ligt. Vraag is of daar geen bosje kan worden aangelegd, zoals ook  al gepland staat voor de zuidkant van de Nieuwe Weteringseweg  (plan A27/A12 – zie hieronder). RWS stelt dat het betreffende terrein niet haar eigendom is maar zegt toe dit punt bij de gemeente De Bilt in te brengen. Overigens heeft aannemerscombinatie 3Angle een deskundige aangetrokken die overleg voert met de Dassenwerkgroep Utrecht en ‘t Gooi. www.dassenwerkgroeputrecht.nl

Faunapassage en bomenrij
Voor de verbreding van de A27 tussen Utrecht en Eemnes werkt RWS overigens met twee plannen:

  • -A27/A1 voor het traject Utrecht Noord-Eemnes-Hoevelaken. Start werkzaamheden: maart 2017. De hierboven genoemde punten hebben betrekking op dit plan, waarvan de zuidelijke grens ligt iets ten zuiden van de Nieuwe Wetering.

  • -A27/A12 voor de Ring Utrecht. Dit plan omvat het gedeelte van de A27 van de aansluiting Nieuwe Weteringseweg tot Utrecht Noord, en verkeert in een priller stadium. De werkzaamheden beginnen pas in 2019.
Op de tekeningen van dit Ring Utrecht-plan is te zien dat er weliswaar aan de oostzijde van de snelweg ten zuiden van het BP-tankstation bomen en groen zullen worden geplant - ter compensatie van kap aan de westzijde -, maar dat er geen ononderbroken rij zal ontstaan, maar juist een opstelling openingen, zodat eer zichtlijnen in oostelijke richting zijn. Dit is bedacht door de landschapsarchitect die RWS heeft ingeschakeld. SBP wijst erop dat dit indruist tegen het in de loop van eeuwen gegroeide slagenlandschap. RWS zegt toe hier nog eens naar te kijken.
Tot slot: RWS meldde van plan te zijn een faunapassage (ook wel: ecopassage) aan te leggen, maar de exacte plek is nog niet bepaald.

*Bij het gesprek op het kantoor van Rijkswaterstaat waren aanwezig omgevingsmanagers Victor Loehr en (ged.) Niels Hubbers van RWS, twee vertegenwoordigers van aannemerscombinatie 3angle, en twee bestuursleden van de SBP.

 

Nieuwsbrief juni 2016

Commentaar SBP op het Ontwerptracébesluit A27/A12

Veel instanties zijn betrokken bij de plannen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om de ring Utrecht te voorzien van meer rijstroken en ook de A27 daarop aan te passen door middel van het aanleggen van meer rijstroken. Deze plannen worden beschreven in het zogenoemde Ontwerptracébesluit A27/A12.
Omdat de A27 in het aandachtsgebied van onze stichting ligt, heeft ook SBP haar zienswijze met betrekking tot genoemde plannen ingediend. De stichting is van mening dat het welzijn van de bewoners nabij de A27,  de natuur (fauna en flora), als ook de cultuurlandschappelijke waarden er niet onder mogen lijden. Daarvoor zijn volgens ons de volgende maatregelen nodig:
-het verhoogde percentage fijnstof terugbrengen naar het laagste niveau;
-geluidsbeperkende maatregelen doorvoeren langs het gehele traject;
-de schade aan natuur compenseren en liefst versterken (door middel van faunapassages, bosschages, poelen);
-de schade aan het slagenlandschap herstellen (onder meer door bomenrijen te planten langs de A27).
Wij houden u, inzake deze procedure, middels onze nieuwsbrief op de hoogte.

Nieuwsbrief maart 2016

http://www.platformparticipatie.nl/Images/A27%20A1%20groot_tcm318-351555.jpg

 

Stichting in gesprek met RWS over verbreding A27

De Raad van State heeft ingestemd met plannen voor verbreding van de A27. Rijkswaterstaat (RWS) is op dit moment volop bezig met de aanbesteding. Tal van organisaties in deze regio spannen zich in om de schadelijke gevolgen van de verbreding voor mens en natuur zoveel mogelijk te beperken.
Voor het deel tussen Groenekan tot aan het Goois Natuurreservaat, beschouwt RWS onze stichting als gesprekspartner. Wij hebben RWS onder meer laten weten dat wanneer er natuur verdwijnt ten gevolge van de verbreding, elders ter compensatie bomen en struiken moeten worden geplant.