Varia

N.B Informatie per onderwerp op omgekeerd chronologische volgorde; het meest recente bericht staat dus links bovenaan.

 

"Omgevingsvisie Gem. De Bilt

nieuwsbrief juni 2023

Commentaar SBP op ontwerp omgevingsvisie Gem. De Bilt

In juli werd de Concept Omgevingsvisie gepubliceerd, waarin het college van Burgemeester en Wethouders schetst hoe de gemeente De Bilt de leefomgeving de komende 20 jaar wil ontwikkelen. Tot 24 september konden inwoners van de gemeente commentaar leveren op deze beleidsnota en de bijbehorende MER-rapportage waarin de milieueffecten van het voorgestelde beleid in kaart worden gebracht.
Het bestuur van de Stichting Behoud Prinsenlaan is van mening dat de Omgevingsvisie een vaag en weinig concreet verhaal is. Er worden tal van beleidsterreinen in kaart gebracht, maar er wordt weinig of geen concreet beleid voorgesteld. We lopen hieronder enkele onderwerpen langs.

Natuur
Positief beoordelen we wat het college aankondigt over het gebied ten noorden en zuiden van Maartensdijk, en ten oosten van de A27: 'Hier brengen we de bomenlanen, heggen, hagen en houtwallen terug, die in de loop der jaren zijn verdwenen.' Maar een belangrijke vraag dient zich op: hoe gaat de gemeente dat doen? De gemeente heeft geen zeggenschap over de meeste gebieden waar het om gaat (privébezit).
Probleem is ook het geld; natuurbehoud brengt kosten met zich mee. Waar komen de extra middelen vandaan?
Opvallend is ook dat er geen onderzoek wordt aangekondigd dat als 'nulmeting' kan worden gebruikt: het aangeven wat op dit moment de stand van de natuur rond Maartensdijk is, en waar men over een tijd wil uitkomen.

Windmolens
Het college volhardt nog steeds in zijn opvatting over windenergie: 'Langs de A27 zijn er kansen om één of meerdere windturbines te plaatsen'. Wij hebben al meerdere malen betoogd dat het nergens mogelijk is om langs de A27 windmolens te plaatsen en daarbij de gewenste minimumafstand tot bebouwing te garanderen. Wij gaan uit van de richtlijnen zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO die inzake windturbines heeft gepubliceerd.

Woningbouw
We zijn blij dat duidelijk wordt gesteld dat eerst samen met de bewoners van Maartensdijk wordt gekeken naar locaties binnen de bebouwde kom en dat pas daarna de optie ‘buiten de rode contouren’ aan de orde komt.

Mobiliteit
Over mobiliteit ontbreken concrete plannen. Zo staat er bijvoorbeeld: ‘De bestaande P&R locaties bij station Hollandsche Rading en knooppunt Nieuwe Wetering beter te benutten.’ Wat wordt hier bedoeld? Kwalijk vinden wij het consequente gebruik in de omgevingsvisie van de term ‘coulisselandschap’. Wij (en trouwens ook meerdere raadsleden) hebben al vaker gemeld dat het landschap rond Maartensdijk een ‘slagenlandschap is’ – wat bepaald niet hetzelfde is, en dat het slagenlandschap rond Maartensdijk en Westbroek uniek is.

"Vandalisme Prinsenlaantje

nieuwsbrief juni 2023

Opnieuw vandalisme in het Prinsenlaantje

picnicbankOp donderdagavond 24 augustus 2023 is schijnbaar een gezellig samenzijn rond de picknicktafel uitgelopen op sloopgedrag. Ons bestuursleden werden volgende ochtend vroeg door wandelaars over de aangerichte bende in kennis gesteld. Mede door medewerkers van de Rozengaard en één van onze vrijwilligers is die ochtend het afval opgeruimd. De schade aan de tafel als ook aan de vuilnisbak is door onze Stichting hersteld en teruggeplaatst. Dank voor onze “vrienden” voor het melden en helpen bij herstel .

"Bewonersvereniging Groenekan-Noord

nieuwsbrief juni 2023

Nieuwe bewonersvereniging opgericht

Nieuwe bewonersvereniging opgericht: Groenekan Noord De Vereniging Groenekan-Noord is op 6 september 2023 opgericht door bewoners van o.a. de Nieuwe Weteringseweg om voor de gezamenlijke belangen van zo veel mogelijk bewoners in het noordelijke buitengebied van Groenekan op te treden. De vereniging wil zich richten op gehele noordelijke buitengebied, maar specifiek op de Nieuwe Weteringseweg en aangrenzende Koningin Wilhelminaweg, Prinsenlaan en Beukenburgerlaan. Veiligheid, leefbaarheid en natuurbehoud zijn belangrijke thema's voor de leden.Onze Stichting vindt dat veel thema's van deze bewonersvereniging ook voor ons belangrijke aandachtspunten zijn. Wij zien dat ook terug in de zienswijze die de vereniging Groenekan¬Noord op de omgevingsvisie heeft ingediend. Wij steunen het initiatief van deze bewonersvereniging en verwachten dat thema's zoals leefbaarheid, natuurbehoud en het herstel van het slagenlandschap door deze enthousiaste oprichters wordt ondersteund.

 

"Kleine landschapselementen

nieuwsbrief juni 2023

Wat zijn kleine landschapselementen

Houtkanten, hagen, poelen, bomenrijen, bosjes, struwelen, wegbermen, graften, houtwallen... het zijn allemaal kleine landschapselementen. Sommige daarvan vervulden vroeger een belangrijke functie die ze vandaag grotendeels verloren hebben. Zo hebben poelen als veedrinkplaats veelal plaatsgemaakt voor drinkbakken en zijn hagen en houtkanten om percelen te begrenzen vervangen door afrasteringen. Door het verlies van die oorspronkelijke functie en door de intensivering van de landbouw dreigen ze steeds meer uit het landschap te verdwijnen.
houtsingelOok rond het Prinsenlaantje zijn er kleine landschapselementen. Een mooi voorbeeld is de volgroeide houtsingel aan de oostkant (foto hierboven). Deze singel is 1350 meter lang en bestaat uit struiken en bomen zoals de zwarte els, lijsterbes, hazelaar, grauwe wilg en braam. Deze houtsingel wordt om de vier jaar geknot door de 'knotploeg' van de organisatie Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), daarbij gesteund door vrijwilligers van onze stichting. Andere beschermde landschap elementen zijn het welgebied met kersenboom ten westen en de solitaire wilgen ten oosten van de Prinsenlaan (toegang Maartensdijk) en de solitaire eik ten oosten van de Bantamlaan.

"Slagenlandschap

nieuwsbrief april 2023

Wat is een slagenlandschap?

Nadat de turf was afgegraven (rond 1600) verpachtte het Domkapittel de achtergebleven slagen aan boeren voor kleinschalige veeteelt. Langs de sloten en greppels werden heembomen en struiken gepland om de slootkanten te versterken. Daardoor ontstond het unieke landschap dat wij nu kennen en als stichting in stand willen houden. De slagen tussen Maartensdijk en de Nieuwe Wetering waren ruim 530 Roeden lang (2 km) en de langste slagen van Nederland bevonden zich tussen de Achttienhoven en de Graaf Floris V weg in Hollandsche Rading. (4.5 km).

Slagenlandscahp
foto: Max Maatman
Uit de ontwerp-omgevingsvisie van de gemeente De Bilt blijkt dat bij bestuurders en ambtenaren de kennis ontbreekt om de cultuurhistorische waarden van landschappen te kunnen inschatten. Zo wordt voortdurend de term 'coulisselandschap' gebruikt, waar 'slagenlandschap' zou moeten staan. Daarom geven wij een beknopte uiteenzetting over het slagenlandschap rond Maartensdijk. Tot het midden van de 14e eeuw was het een uitgebreid moerasgebied, totdat het Domkapittel Oostveen het land in kavels verpachtte voor turfwinning. De concessies werden in langgerekte kavels (slagen) van 6 à 8 Roeden (ca 29 meter) breed uitgegeven en de pachter moest jaarlijks kerkelijke belasting (tienden) betalen. Tussen de kavels werden sloten gegraven voor de afwatering en voor vervoer van de turf per praam richting Utrecht. Het 'coulisselandschap' waarover de gemeentelijke Omgevingsvisie het heeft, kenmerkt zich door kleine kavels die vierzijdig omsloten zijn door houtwallen van meidoorn, sleedoorn, hazelaar e.d. om het vee op het perceel te houden. De oudste coulisselandschappen vind je in de Achterhoek en Oost- en Noord-Brabant. Vandaar dus ons dringende verzoek aan de gemeente om de omgevingsvisie op dit punt aan te passen. (Bronnen: Archief Domkapittel en website Landgoed Eyckenstein)

"Bedrijventerrein

nieuwsbrief maart 2023

Nieuw bedrijventerrein in Maartensdik?

In de Concept Woonvisie (pag. 79) stelt B&W van De Bilt dat er in Maartensdijk een toenemend tekort aan bedrijfsruimte is. Men streeft daarom naar 'een intensiever gebruik van het bedrijventerrein aan de Industrieweg' en mikt bovendien op een nieuw bedrijventerrein. Door de uitstekende bereikbaarheid vanaf de A27 en de relatief geringe impact voor omwonenden is de oostkant van de Koningin Wilhelminaweg richting het zuiden interessant als zoekrichting (zie kaartje op pag.1, het paars gearceerde stukje ). B&W stelt: 'Hierdoor kan er ruimte in de kernen komen, bijvoorbeeld op de Dierenriem, voor het transformeren van verouderde bedrijventerreinen naar woon-werkgebieden. Het niet te veel aantasten van de openheid van het landschap en de samenhang met het landgoed Persijn zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.' =>Wij vragen de gemeente: -moet je een landelijk gelegen dorp als Maartensdijk wel opzadelen met nòg een bedrijventerrein? -genoemde locatie ten oosten van de Koningin Wilhelminaweg zou ook prima geschikt zijn voor (sociale) woningbouw. -moet op die plek geen plek/ruimte worden vrijgehouden voor het nieuwe HOV-station waarvan sprake is in de concept woonvisie?

"Natuur Prinsenlaangebied

nieuwsbrief maart 2022

Kwaliteit houtsingels gaat fors achteruit
De kwaliteit van de houtsingels aan de oostkant van Maartensdijk laat te wensen over. Een van onze deskundigen wijst erop dat elk jaar ondergroei wordt weggemaaid en de nodige takken worden afgesnoeid. Ook sneuvelt er iedere winter wel een boom. Als gevolgd daarvan zijn de singels dun en ijl geworden. De afgelopen jaren zijn er ook veel sloten gedempt, waardoor het typische karakter van het slagenlandschap is aangetast.
SBP heeft deze kwestie aangekaart bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), het Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en de gemeente De Bilt. Binnenkort vindt een locatiebezoek plaats om een exacte diagnose te stellen en te kijken welke maatregelen genomen moeten worden. Wij zullen daarover in de komende nieuwsbrief berichten.

terug

Vitaal platteland

nieuwsbrief juni 2015

Vitaal platteland
De gemeente De Bilt wil met een hele reeks belanghebbenden en organisaties gaan praten over de toekomst van het buitengebied. Dit in het kader van de zogenaamde Startnotitie Vitaal Platteland.
De stichting zal zich aanmelden voor de werkgroep.
Prinsenlaantje, april 2015

terug

Natuurbeheersplan Provincie Utrecht

Nieuwsbrief juni 2016

Reactie van provincie op zienswijze stichting SBP op Natuurbehoudplan
In de nieuwsbrief van maart 2016 hebben we kort de zienswijze van de stichting weergegeven op het Ontwerp Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2017.Hierin staat welke uitgangspunten men hanteert bij het natuurbehoud, en hoe men dat behoud denkt vorm te geven. Het plan is het resultaat van de inspraakronde waarbij de provincie aan burgers en organisaties de gelegenheid geeft om kunnen reageren op het natuurbeheerplan. Kern van onze zienswijze is dat we vinden dat het plan te vrijblijvend is. Bijvoorbeeld als het gaat om het behoud van het slagenlandschap –waar het Prinsenlaantje fraai voorbeeld van is – maar ook wat betreft reparatie van in het verleden opgetreden kaalslag. De provincie zegt in een reactie 'geen actie'nodig te vinden. 'De landschapselementen liggen in agrarisch gebied. Bescherming vindt plaats vanuit de ruimtelijke ordening bestemmingsplannen en Boswet. In de Kwaliteitsgidsen landschap beschrijft de provincie de landschapsambities. Alleen landschapselementen in natuurterreinen zetten wij op de kaart zodat ze meegenomen kunnen worden in een subsidieaanvraag natuurbeheer. Landschapselementen in agrarisch gebied staan niet individueel op de kaart maar vallen in het zoekgebied landschap.


Nieuwsbrief maart 2016

Natuurbeheerplan provincie Utrecht: de zienswijze van de Stichting Behoud Prinsenlaantje
De provincie Utrecht heeft een inspraakronde afgesloten waarbij burgers en organisaties kunnen reageren op het Ontwerp Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2017. Hierin staat welke uitgangspunten men hanteert bij het natuurbehoud, en hoe men dat behoud denkt vorm te geven.
Ook onze stichting heeft gereageerd. Kern van onze zienswijze is dat we vinden dat het plan te vrijblijvend is. Bijvoorbeeld als het gaat om het behoud van het slagenlandschap – waar het Prinsenlaantje een fraai voorbeeld van is – maar ook wat betreft reparatie van in het verleden opgetreden kaalslag.

terug

Zichtvervuiling Prinsenlaantje

Nieuwsbrief juli 2018

Stichting boekt succes in strijd tegen zichtvervuiling Prinsenlaantje
De afgelopen tijd heeft SGP enkele successen kunnen boeken. In onze nieuwsbrief van december 2017 maakten wij melding van wat de stichting beschouwt als zichtvervuiling en verrommeling van het landschap rond het Prinsenlaantje. Het ging onder meer om opslag van bouwmateriaal aan prinsenlaantje zichtvervuiling.jpg" width="100%" height="auto" alt="Verlaagd hekwerk">Verlaagd hekwerk

Wij kaartten deze kwestie aan bij de toenmalige wethouder Mieras. De gemeente heeft inmiddels ingegrepen. Het bouwmateriaal is grotendeels afgevoerd, en het hek is flink verlaagd (foto hieronder). SBP vindt dat een hele vooruitgang. Maar naar ons inzien is de gekozen oplossing weinig fraai en het hek is visueel nog steeds dominant en schaadt daarmee het slagenlandschap Daar komt bij dat het de doorgang voor het wild (de dassen) belemmert. Over dit punt hebben we opnieuw vragen gesteld aan de gemeente.

Nieuwsbrief december 2017

Gemeente antwoordt niet op vragen
over ‘zichtvervuiling’ vanaf Prinsenlaantje

Vijf maanden geleden heeft SBP de gemeente geïnformeerd over wat de stichting beschouwt als zichtvervuiling en verrommeling van het landschap rond het Prinsenlaantje.

Uitzicht op schuur en hek Uitzicht op hek en schuur
Het gaat om opslag van zand en bouwmateriaal aan weerszijden van het laantje (goed te zien aan de zuidkant), en om de aanleg van een twee meter hoog hekwerk aan de oostkant (zie foto). In een gesprek met wethouder Mieras (D66) heeft het bestuur haar zorgen hierover geuit en gewezen op het belang van het Prinsenlaantje als cultuurhistorisch landschap.
Uitzicht op boerenerf Blik vanaf het Prinsenlaantje in westelijke richting
Er werd toegezegd dat onderzocht zou worden of de opslag binnen de regels valt en of er een vergunning voor het hek is afgegeven, maar ondanks herhaald aandringen door SBP, bij wethouder en ambtenaren, zijn er nog steeds geen antwoorden binnen.

terug

Info over Prinsenlaantje

 

Nieuwsbrief maart 2022

Vandalisme teistert Prinsenlaantje
Eind vorig jaar zijn aan informatiebordjes, waaronder een QR-bordje van de SBP, weggehaald die aan een paal op de Maartensdijkse kant bevestigd waren. Wij zullen op korte termijn zorgen voor nieuwe exemplaren.
Vandalen laten met name bij de picknicktafel regelmatig afval achter. In december hebben

Tekstvak:  wij daarom contact gezocht met De Vierklank om hier aandacht voor te vragen. Het artikel eindige met een oproep: ‘Fijn dat mensen van de natuur rond het Prinsenlaantje genieten, maar graag met respect voor het landschap en laat geen afval achter.

 

Geplaatst: afvalbak en informatiebord
Onlangs zijn bij de picknicktafel ongeveer halverwege het Prinsenlaantje, door SBP en De Rozengaard, een afvalbak en een informatiebord geplaatst. Dit bord vertelt over de geschiedenis van het Prinsenlaantje en de kenmerken van het omringende slagenlandschap.

 

Nieuwsbrief januari 2019

QR bordjes
Groenekans Landschap (GL) en SBP hebben langs een aantal wandel- en fietsroutes zogenaamde QR-bordjes geplaatst. Een QR-bord is een aluminium bord met een QR-code. Door de QR-code te scannen met een smartphone kunnen passanten simpel informatie over het omringende landschap van de websites van GL en SBP ophalen. Daardoor zijn storende grote informatieborden niet meer nodig.

 

Nieuwsbrief december 2017

QR bordjes
QR-bordjeGroenekans Landschap (GL) en SBP zullen langs een aantal wandel- en fietsroutes zogenaamde QR-bordjes plaatsen. Een QR-bord is een aluminium bord met een QR-code. Door de QR-code te scannen met een smartphone kunnen passanten simpel informatie over het omringende landschap van de websites van GL en SBP ophalen. Storende grote informatieborden zijn dan niet meer nodig. Wij zullen u informeren als de bordjes er staan.

 

Zuidkant prinsenlaantje Noordkant Prinsenlaantje zuidkant nieuwe fietspad QR-bord noordzijde fietspad A27

 

Hieronder en hiernaast foto’s van de bordjes waarvoor SBP verantwoordelijk is. Met de klok mee: zuid- en noordkant van het Prinsenlaantje ; zuid- en noordkant van het Oostveensepad. Halverwege het Prinsenlaantje is een picknickplek De eigenaar van de grond waarover het Prinsenlaantje loopt, heeft geen toestemming gegeven daar een QR-bordje te plaatsen.

terug

Gastheer Parklandschap

Nieuwsbrief januari 2019

SBP is nu ook Gastheer Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug
De Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is 15 jaar geleden opgericht om van de Utrechtse Heuvelrug één aaneengesloten natuurgebied te maken. Op dit moment is dat ten oosten van de A28 een feit. Nu is de NPUH bezig om in samenspraak met de provincie, de gemeenten en natuurorganisaties ook het westelijke deel van de Utrechtse Heuvelrug toe te voegen aan het natuurpark. Volledige medewerking wordt al gegeven door Zeist en Soest, maar ook de gemeente De Bilt heeft haar medewerking toegezegd. Daar ook ons aandachtsgebied tot de uitlopers van de Utrechtse Heuvelrug wordt gerekend, is SBP betrokken bij de ontwikkeling van het natuurpark.
SBP heeft de ‘gastherencursus’ van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug – waar ook Maartensdijk onderdeel van is - met succes afgerond. Dat betekent dat SBP nu is opgeleid om alles over de ontstaansgeschiedenis, de cultuurhistorie en de natuur van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, over te brengen op recreanten. SBP blijft betrokken bij het ontwikkelen van dit aaneengesloten natuurgebied.

HeuvelrugKaart heuvelrug

terug

Onderhoud Prinsenlaantje

Snoeiwerkzaamheden Prinsenlaantje

Nieuwsbrief maart 2022

Snoeiwerkzaamheden Prinsenlaantje
Tekstvak:  Aan de westzijde van het Prinsenlaantje zijn de afgelopen maanden snoeiwerkzaamheden verricht. Het ging om struiken die laag over de sloot hingen die parallel aan het laantje loopt.
Ook aan de oostzijde is er gesnoeid (foto beneden). Vrijwilligers verenigd in een ‘knotploeg’ hebben in de laatste week van februari een gedeelte van de singelbomen geknot. Loonbedrijf I. Baelde heeft toegezegd om het resthout te verwijderen en te verspanen

 

Onderzoek natuur Prinsenlaantje

Nieuwsbrief maart 2022

Onderzoeksinstituut Dactylis zal voorjaar 2022 onderzoek doen naar de stand van de flora in het Prinsenlaantje. Daartoe zal langs een strook van 15 meter (vanaf de picknicktafel in noordelijke richting) een telling van planten worden uitgevoerd en de diversiteit worden bekeken. Wij zullen de resultaten van dit onderzoek in een van onze volgende nieuwsbrieven publiceren.

Eikenprocessierups

Nieuwsbrief mei 2021

NestkastjeNestkastjes tegen eikenprocessierups
Aan het begin van de lente zijn in de bomen aan het Prinsenlaantje nestkastjes opgehangen. Bedoeld voor koolmezen, die de eikenprocessierusps bestrijden.

Nieuwsbrief maart 2021

Nestkasten tegen de eikenprocessierups

In 2020 zijn, mede op initiatief van SBP, op beperkte schaal nesten van de eikenprocessie-rups uit de eiken van de Prinsenlaan verwijderd. Dit had tot gevolg dat er minder hinder werd ondervonden.
Om de rups dit jaar op een milieuvriendelijker wijze te bestrijden heeft SBP op advies van de Vogelbescherming Nederland vogelnesten (voor mezen) aangeschaft. Begin maart zullen deze nestkasten door onze vrijwilligers en met medewerking van de Stichting CO worden opgehangen.

Nieuwsbrief mei 2020

Eikenprocessierups: Prinsenlaantje geen onderdeel van bestrijdingsplan De Bilt
De gemeente de Bilt is niet van plan het Prinsenlaantje, met aan weerszijden  talloze Hollandse eiken, op te nemen in het gemeentelijke bestrijdingsplan voor de eikenprocessierups. SBP heeft onlangs samen met de nieuwe eigenaar van ’t Koningsbed, over wiens terrein het Prinsenlaantje loopt, de gemeente gevraagd actie te ondernemen. Met als motivatie: ‘Dit pad is openbaar toegankelijk en wordt veelvuldig door fietsers en wandelaars gebruikt en er zijn veel wandelroutes die over dit pad lopen. Verleden jaar werd de eikenprocessierups in nagenoeg alle bomen aangetroffen en er werd ook door passanten hinder ondervonden.’

eikenrocessierups
De gemeente stelt zich echter op het standpunt dat het bij het Prinsenlaantje om privaat terrein gaat en dat de terreineigenaar verantwoordelijk is voor de bestrijding van de eikenprocessierups. ‘De zorgplicht van het bomenbeheer ligt bij de eigenaar,’ aldus ambtenaar Esther Verheijen namens de gemeente, ‘bovendien moeten wij als gemeente efficiënt met onze middelen omgaan.’
Omdat de eerste rupsen met brandharen rond half mei verwacht worden, heeft SBP met de Stichting Co gesproken hoe de overlast bestreden kan worden. De intentie is om volgend jaar gezamenlijk nestkasten te plaatsen. Omdat het broedseizoen al begonnen is, zijn wij op dit moment te laat om nog nestkasten op te hangen. Verder zullen we ons beraden op andere maatregelen.

 

Paddenpoelen weer open

Nieuwsbrief januari 2020

Paddenpoelen weer open

paddenpelPaddenpoel
In januari van dit jaar meldden we dat de paddenpoelen, die inmiddels al een jaar of twintig langs het Prinsenlaantje liggen op enkele plekken bijna volledig dichtgegroeid en met hout overwoekerd waren. Afgelopen voorjaar heeft de familie De Greef de poelen weer schoon laten maken. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk.

Snoei prinsenlaantje

Gevolgen snoeiwerk vallen mee SBP was van mening dat de ingrijpende snoeiwerkzaamheden die in mei 2018 werden verricht aan het Prinsenlaantje wel erg drastisch waren uitgevoerd, maar het afgelopen jaar heeft de vegetatie zich gelukkig redelijk hersteld, en de broedvogelpopulatie is min of meer op hetzelfde niveau gebleven, aldus onze deskundigen. Zorgen daarentegen zijn er over de staat waarin het slagenlandschap ten oosten van Maartensdijk verkeert. De houtsingels zijn erg uitgedund en er zijn nog maar weinig sloten aanwezig. Pogingen van het bestuur om met de gemeente in contact te komen over het achterstallige onderhoud hebben tot op dit moment geen resultaat gehad.

Nieuwsbrief januari 2019

Snoeiwerkzaamheden

In mei van 2018 zijn er ingrijpende snoeiwerkzaamheden verricht aan het Prinsenlaantje, wandelaars en fietsers die er wel eens komen, zal dat zeker zijn opgevallen. SBP vond dat het snoeiwerk wel erg drastisch was uitgevoerd (zie foto hieronder) en dat mogelijk kwetsbare planten voorgoed verloren waren gegaan. De eigenaar van de grond waarover het Prinsenlaantje loopt, meldde dat er ‘geen enkel bewijs van vernielde planten’ was en dat ‘fietsers en wandelaars er weer veilig over kunnen’.


Wij hebben navraag gedaan bij Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), waarmee de eigenaar een onderhoudscontract heeft. Hun reactie: ‘Landschap Erfgoed Utrecht ziet absoluut de waarde van het Prinsenlaantje in en is met u van mening dat deze oude weg goed onderhouden moet worden. LEU heeft afspraken met de eigenaar gemaakt over het beheer. Uiteraard zullen wij erop toezien dat de afspraken aangaande het Prinsenlaantje nageleefd worden.’
Overigens is het zo dat de paddenpoelen, die inmiddels al een jaar of twintig langs het Prinsenlaantje liggen (zie foto hieronder) op enkele plekken al bijna volledig dichtgegroeid en met hout overwoekerd zijn. Volgens SBP ligt hier een taak voor Landschap Erfgoed Utrecht en wij zullen die organisatie daarop aanspreken.

terug

Flora Prinsenlaantje in kaart gebracht

Nieuwsbrief januari 2019

Flora Prinsenlaantje in kaart gebracht
De provincie Utrecht laat op diverse plaatsen in de provincie de diversiteit van de flora periodiek monitoren. Zo ook in het Prinsenlaantje.
Het project heet Landelijk Meetnet Flora en is bedoeld om iedere vier jaar op locaties met een unieke vegetatie aantal en diversiteit van planten, grassen en kruiden in kaart te brengen. Het bedrijf Dactilys heeft, in opdracht van de provincie, ook in 2018 een meting in de Prinsenlaan gedaan en SBP over het resultaat geïnformeerd. Mocht u belangstelling hebben voor de resultaten, neem dan contact op met onze Stichting: info@prinsenlaantje.nl

terug