Beleidsplan Stichting Behoud Prinsenlaan en Ommelanden, 2018-2022

Inleiding


"De Stichting Behoud Prinsenlaan en Ommelanden heeft ten doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van de natuur en het milieu, en de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de Prinsenlaan te Maartensdij/Groenekan en ommelanden (oost en west) tussen Nieuwe Wetering en Groenekan en dorp Maartensdijk en voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords." (citaat uit de akte van oprichting).

ringslangringslang
De stichting is opgericht door verontruste bewoners in Maartensdijk/Groenekan, die zich zorgen maken vanwege de voortdurende druk op het gebied om dit een meer stedelijke dan landelijke bestemming te geven. De stichting richt haar aandacht ook op ontwikkelingen in aangrenzende gebieden voor zover deze van invloed zijn op de waarden van het prinsenlaangebied. De stichting tracht haar doelen te bereiken door onder meer:
 • De handhaving en bescherming van de natuur en het unieke landschappelijke karakter van de Prinsenlaan en ommelanden
 • De handhaving en bescherming van het cultuurlandschap tussen Nieuwe Wetering en Maartensdijk
 • Het optimaliseren van ecologische zones; de Prinsenlaan maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
 • Behoud en bescherming van flora en fauna die op en rond de Prinsenlaan voorkomen, inclusief de leefgebieden van bijvoorbeeld das, ringslang, hazelworm en vogels;
 • Te trachten de Prinsenlaan en ommelanden als natuurmonument binnen het Noorderpark te laten opnemen;
 • Alle nodige activiteiten te ontplooien, die kunnen bijdragen aan bovengenoemde doelstelling;
 • Ter verzekering van steun bij de bevolking en belanghebbenden streeft de stichting naar het verkrijgen van zoveel mogelijk donateurs, vrienden en ondersteuners. (Bron: akte van oprichting)

Bestuurlijke organisatie

De Stichting Behoud Prinsenlaan en Ommelanden staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht (onder nummer 30237618). Zij heeft een bestuur, de beschrijving van het functioneren van het bestuur is vastgelegd in de oprichtingsakte.
De stichting wordt ondersteund door donateurs en vrienden. Dit zijn sympathisanten die met hun donatie hun steun aan de stichting vormgeven. Aanmelding van donateurs is administratief controleerbaar geregeld: dit gebeurt schriftelijk (formulier) of digitaal (webformulier). Aan het donateurschap is de verplichting van een bescheiden financiŽle bijdrage gekoppeld, die jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld. (Voor 2018 en 2019 is dat Ä10). Vrijwillige grotere bijdragen zijn zeer welkom. Ook aanvaardt het bestuur zo nodig renteloze leningen, die zij verantwoordt in haar jaarrekening. De stichting is belastingtechnisch een ANBI (algemeen nut beogende instelling), en het bestuur zorgt ervoor dat zij als zodanig door de belastingdienst wordt erkend en stelt de benodigde beleidsdocumenten op: een meerjarig beleidsplan en een jaarlijkse jaarrekening.

Beleidsterreinen

Om haar doelstellingen te bereiken richt de stichting haar activiteiten op de volgende beleidsterreinen:

 • politieke en bestuurlijke activiteiten
 • netwerken en relaties met verwante organisaties
 • juridische kaders en jurisprudentie
 • financiŽn en fondsenwerving

Politieke en bestuurlijke activiteiten

Het bestuur van de stichting zorgt ervoor op de hoogte te zijn van de politieke ontwikkelingen en de plannen die op het gebied betrekking hebben. Relevante informatie wordt op alle mogelijke manieren (vaak digitaal) verzameld en zo nodig gepubliceerd of verspreid. Documenten en publicaties worden gearchiveerd. De bestuursleden ontwikkelen gezamenlijk hun deskundigheid op de verschillende gebieden.
Bestuursleden van de stichting of aangezochte deskundigen treden op als de belangen van het landelijk gebied in het geding zijn. Als de aanwezige deskundigheid ontbreekt kan er externe deskundigheid worden ingeschakeld.
Het stichtingsbestuur treedt op verzoek in overleg met gemeentelijke en provinciale (en eventueel landelijke) bestuurders en beleidsmakers en neemt daartoe ook zelf initiatieven. Bij de politici wordt gelobbyd voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting. Het bestuur van de stichting zoekt en onderhoudt contact met de besturen van aanpalende in haar werkingsgebied actieve organisaties.

Communicatie en publiciteit

Omdat de stichting zich inzet voor een groot landelijk gebied, waar veel inwoners van de gemeente De Bilt zich mee verbonden voelen, wil zij veel aandacht besteden aan goed toegankelijke informatie en publiciteit. Om dat te bereiken is er een website van de stichting (www.prinsenlaantje.nl) gebouwd en deze wordt goed bijgehouden. Zowel de actualiteit (het "laatste nieuws") als een grote hoeveelheid informatie is er te vinden. De domeinnaam "prinsenlaantje.nl" wordt voor een periode van tenminste 3 jaar geclaimd door het bestuur. De website wordt technisch beheerd door de Ėdoor het bestuur aangezochte- onbezoldigde webmaster en inhoudelijk door de redacteur. De redacteur is tevens bestuurslid. De website richt zich op iedereen die geÔnteresseerd is in het gebied en "een leek" is op de verschillende onderwerpen. Het bezoek van de website wordt via de webhost automatisch gevolgd. De website biedt de mogelijkheid om te reageren op de inhoud, maar ook om zich aan te melden als donateur (interactief gedeelte).

NieuwabriefNieuwsbrief
Voor donateurs wordt er regelmatig een "nieuwsbrief" gemaakt, die in beginsel digitaal verspreid wordt. De nieuwsbrief wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van een redacteur, die ook bestuurslid is. Het bestuur vindt het van belang voor het bereiken van de doelen dat er regelmatig publiciteit in de lokale kranten en op de lokale nieuwssites verschijnt met wetenswaardigheden over het gebied. De stichting gaat actief in op uitnodigingen om mee te weken aan het formuleren van toekomstplannen die het prinsenlaangebied in ruime zin betreffen.

Netwerken en relaties met verwante organisaties

Veel organisaties houden zich bezig met ontwikkelingen in het landelijk gebied, waaronder de groene ruimte in De Bilt. De doelen van al die organisaties zijn soms strijdig met het behoud en herstel van het boerenlandschap! Het bestuur ontwerpt een flexibele jaarkalender voor de ontmoetingen met de verschillende verwante organisaties.
Omdat de bescherming van de dassen die in het gebied voorkomen speciale deskundigheid vraagt, heeft het bestuur besloten dit onderwerp niet zelf te behartigen, maar een van de bestuursleden af te vaardigen naar de dassenwerkgroep De Bilt/ Utrecht i.o. Er wordt regelmatig gerapporteerd over de resultaten.

Juridische kaders en jurisprudentie

beschikbaar is over wettelijke kaders en jurisprudentie. De stichting is van plan en bereid om haar doelstellingen zo nodig bij de rechter te bevechten, en eventuele overheidsbesluiten te bestrijden. Zowel gemeente De Bilt als Provincie Utrecht zijn op de hoogte van deze opstelling van de stichting. De stichting is aangemeld bij Milieurechtsbijstand.nl.

FinanciŽn

De stichting heeft weinig financiŽle armslag en beoogt geen enkel financieel doel. Om over benodigde gelden te beschikken worden de bijdragen van donateurs ingezet. Het bestuur zorgt ervoor dat jaarlijks een financieel overzicht wordt gemaakt, ten behoeve van de belastingdienst en voor decharge van de penningmeester. Dit jaaroverzicht wordt niet gepubliceerd of actief verspreid onder de donateurs, omdat dit de tegenstanders van de stichting ongewenst in de kaart kan spelen. Het is wel op aanvraag beschikbaar voor donateurs.
Indien er omwille van de actualiteit besloten wordt tot het aangaan van financiŽle verplichtingen die het tegoed van de stichting te boven gaan, wordt eerst een begroting opgesteld met een dekkingsvoorstel.
Fondsenwerving is dan een onderwerp waar het bestuur afspraken over maakt en eventueel een campagne voor start. FinanciŽle verplichtingen worden in het bestuur na consensus aangegaan.

Vaststelling beleidsplan:

Dit beleidsplan is vastgesteld door het bestuur op 31 december 2018.