Stichting behoud
naam
en ommelanden
herfst voorjaar
De natuurwaarde van het gebied.

Het gebied waar de stichting zich voor inzet is een uiterst waardevol gebied, dat zich bevindt op de overgang tussen de droge, hooggelegen zandgronden van de Utrechtse heuvelrug in het oosten en de natte, laaggelegen veengebieden van de polders Achttienhoven en Westbroek in het westen. In een dergelijk overgangsgebied is een ruime gradi├źnt voorhanden van droog naar nat, van voedselarm naar voedselrijk, met op vele plaatsen kwelplekken waar het schone afstromende water omhoogkomt. In een dergelijk gevarieerd gebied komen erg veel soorten planten en dieren voor, die elk weer andere eisen stellen aan hun leefomgeving. Dit wordt nog versterkt in het gebied doordat het een kleinschalig, agrarisch landschap is met veel kleine landschapselementen zoals bosjes, houtsingels, drassige slootkanten, drinkpoelen, etc. Daarom leven er in het gebied rondom het Prinsenlaantje allerlei zeldzame, kwetsbare en beschermde dieren en planten die samen een bijzondere levensgemeenschap vormen.

drinkpoel

Drinkpoel prinsenlaan

land oostzijde

 

 

 

    Opnieuw ingeplante singel

 

 

 

 

Beschermde plant- en diersoorten uit het gebied.

Op grond van de flora- en faunawet moet er altijd ontheffing aangevraagd worden voor ingrepen in het leefgebied van beschermde planten en dieren. Die ontheffing wordt getoetst aan het criterium dat geen afbreuk mag worden gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.Er zijn 3 categorie├źn:

Categorie 3:Voor deze soorten is geen vrijstelling mogelijk voor welke activiteit dan ook. Er is altijd ontheffing nodig voor alle activiteiten in het gebied waar ze leven. Dus ook voor onderhoud in het kader van land en bosbouw.

Categorie 2: Voor deze soorten is een ontheffing mogelijk voor beheer of onderhoud in het kader van land- en bosbouw op basis van een gedragscode.

Categorie 1: Voor deze soorten is geen ontheffing nodig voor beheer, onderhoud of ruimtelijke ontwikkeling in het kader van land- en bosbouw.

Soorten van categorie 3

Zoogdieren   Amfibien en reptielen   Insekten  
Das   Hazelworm R geelgerande waterroofkever R
Vleermuizen R Ringslang R groene glazenmaker R
Boommarter R Rugstreeppad R   R

Soorten van categorie 2

Zoogdieren en vogels   Vogels   Vogels en planten  
Eekhoorn   Tureluur R Spotvogel R
Boomvalk R Torenvalk   Grasmus  
Gierzwaluw   Groene Specht R Ringmus R
Purperreiger R Kerkuil R    
Steenuil R Ransuil R Keverorchis R

Soorten van categorie 1

Zoogdieren   Overige dieren   Planten  
Spitsmuis R Gewone pad   Wespenorchis  
Egel   Rugstreeppad   Koningsvaren  
Haas   Kleine watersalamander   Vogelmelk  
Ree   Rode bosmier   Zwanenbloem  
Veldmuis   Wijngaardslak   Krabbescheer R
Woelmuis          

Beschermde planten

Grasklokje Koningsvaren Keverorchis R
Wespenorchis Vogelmelk Krabbescheer R
Zwanebloem      

R= Rode Lijst soort

-