Zonne-energie

N.B Informatie op omgekeerd chronologische volgorde; het meest recente bericht staat dus bovenaan.

 

Nieuwsbrief juni 2022

Zonnevelden: nieuwe ontwikkelingen

Op dit moment wordt er binnen de gemeente De Bilt concreet gekeken naar locaties voor zonnevelden. De optie voor een zonneveld langs de A27 (oostzijde) tussen Groenekan en de Nieuwe Weteringseweg wordt in samenwerking met Groenekans Landschap en BENG verder uitgewerkt en heeft, voor zover wij geïnformeerd zijn, een breed draagvlak onder  de inwoners van Groenekan.
Ook onze Stichting is geen tegenstander van zonnevelden mits deze onder strikte voorwaarden gerealiseerd en beheerd worden. Tevens dient er een degelijke overeenkomst te zijn over de status als het exploiteren van het zonneveld wordt beëindigd en het land achtergelaten dient te worden.  Ook zal de wijze van eigendom en de participatie van omwonenden een essentiële voorwaarde zijn om mee te werken aan het inrichten van een zonneveld.

Onze Stichting heeft in haar aandachtsgebied voorkeur voor een tweetal locaties waardoor geen kostbare landbouwgrond of natuur verloren hoeft te gaan en tevens de beleving van het slagenlandschap niet of maar in geringe mate aantast:
• Het terrein van de oude vuilstort Maartensdijk aan de noordzijde van het militaire gebied Domeinen zou een optie zijn. Het gebied is ca 4 ha groot. Als compensatie zou er een uitbreiding kunnen komen van het bos langs de Eykensteinse steeg.
• Het perceel ten oosten van de A27 waar bij aanleg van de snelweg in 1963 zand is gewonnen, waarna de ontstane zandput werd gebruikt als vuilstort voor o.a. bedrijfsafval.

Om de biodiversiteit te behouden (mogelijk te versterken) heeft SBP een voorkeur voor verticale zonnepanelen zoals sinds kort in de regio Culemborg geplaatst zijn (zie foto). De zon en regen komt vrijelijk op het land en het land is te begrazen en te bewerken

Vertikale zonnepanelen.

 

Nieuwsbrief maart 2022

Zonnevelden in Groenekan?

Er zijn twee locaties in Groenekan waar commerciŽle ontwikkelaars van zonneparken belangstelling voor hebben: het eerste tussen Voordaan en Beukenburg, het tweede ten westen van de Lindenlaan, tussen Groenekanseweg en de Nieuwe Wetering.

Onze collega's van Het Groenekans Landschap zijn tegenstander van een zonneveld op de eerste locatie omdat dit gebied grote landschappelijke waarde heeft en deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur.
Wat betreft het tweede terrein stelt GL: ook dit is kenmerkend voor het cultuurlandschap met zijn lange percelen tussen de middeleeuwse ontginningsassen - Groenekanseweg en Nieuwe Wetering. Deze landschappelijke kwaliteiten vragen om een zorgvuldige inpassing van een zonnepark in het landschap.
SBP deelt dit standpunt volmondig.

Overigens heeft de Raad van State (afdeling omgevingsrecht) op 9 februari 2022 een belangrijke uitspraak gedaan. Daarin wordt gesteld dat het realiseren en exploiteren van een zonnepark in een gebied waar dassen foerageren en hun habitat hebben, in strijd is met de Wet Natuurbescherming. Alleen met een verklaring 'geen bedenkingen' van Gedeputeerde Staten kan hiervan afgeweken worden. Daar in beide genoemde gebieden, net als in het gebied rond Maartensdijk, de das veelvuldig aanwezig is, is de inhoud van deze uitspraak ook voor onze gemeente van toepassing.

Nieuwsbrief mei 2021

Geen zonnepark langs de
Koningin Wilhelminaweg,
maar waar dan wel?

Nu het zonnepark van IX Zon tussen de spoorlijn en Koningin Wilhelminaweg ter hoogte van landgoed Persijn er niet komt, zal de gemeente op zoeken moeten naar andere geschikte locaties.
Maar eerst de vraag: was de locatie langs de Koningin Wilhelminaweg echt niet geschikt? Vergeleken met andere plekken in het slagenlandschap rond Maartensdijk lijken de stroken die tussen Hollandsche Rading en de Nieuwe Wetering aan de westzijde van A27 en de spoorlijn te liggen niet de meeste landschappelijke kwaliteit te hebben. Was er niet een oplossing denkbaar waarbij het zonnepark wat kleiner in omvang zou zijn, waardoor de zichtlijnen vanaf Persijn in oostelijke richting intact zouden blijven? En wat het argument van tegenstanders betreft dat een zonnepark de flora, fauna en biodiversiteit zou verstoren, zou dat dan niet gelden voor zonneparken op andere locaties?

Standpunt bestuur SBP over zonneparken rond Maartensdijk.

Het standpunt van onze stichting is dat er toch op een of andere manier een bijdrage moet worden geleverd aan de opwekking van duurzame energie, zeker als er weinig of geen windmolens komen, en zelfs al zullen alle geschikte daken in de gemeente voorzien worden van zonnepanelen, dan zou volgens de gemeente nog 10 ha aan zonnevelden nodig zijn om aan de doelstellingen te kunnen voldoen.

Wij opperen er een paar, als het toch niet anders kan:
1.Het zonnepark langs de Koningin Wilhelminaweg in aangepaste vorm en met een coöperatie als rechtspersoon.
2.Het terrein van de oude vuilstort Maartensdijk aan de noordzijde van het militaire depot Domeinen zou een optie zijn. Het gebied is ca 4 ha groot.
3.Het perceel ten oosten van de A27 waar bij aanleg van de snelweg in 1963 zand is gewonnen, waarna de ontstane zandput werd gebruikt als vuilstort voor o.a. bedrijfsafval. Dit terrein ligt ten noordwesten van het bezinestation aan de Nieuwe Wetering.

Wel vinden wij dat er dan aan voorwaarden, ten aanzien van inpasbaarheid en natuurwaarden, moet worden voldaan, zodat er zo min mogelijk schade aan het landschap wordt aangericht. Ook zou de gemeente van de bouwer/ontwikkelaar moeten eisen dat het park nooit aan een buitenlands bedrijf verkocht kan worden.
prinsenlaantjePrinsenlaantje
Zoals bekend zijn er veel kapers op de kust, onder meer uit China. Een goede oplossing om geldgewin op korte termijn te voorkomen zou een coöperatieve eigenaarsconstructie zijn. De provincie Utrecht heeft een ontwikkelfonds in het leven geroepen dat ‘de omgeving de mogelijkheid geeft om mee te doen met grotere en complexere energieprojecten. Energiecorporaties kunnen straks bij de provincie aankloppen voor financiering van wind- of zonprojecten,’ aldus gedeputeerde Van Essen van energietransitie en klimaat.

 

Nieuwsbrief januari 2020

Zonnepark Achterwetering:
voor of tegen?

zonnepanelenvoorbeeld Zonneweide
Het initiatief van IX Zon uit Leiden om duizenden zonnepanelen, ter hoogte het landgoed Persijn, tussen de spoorlijn en de koningin Wilhelminaweg te willen plaatsen, maakt dat veel inwoners van Maartensdijk vragen hebben over de mogelijke gevolgen voor natuur en landschapsbeleving.
Het bestuur van SBP merkt op dat tal van organisaties (de voltallige milieubeweging, Natuur en Milieufederatie Utrecht, dassenwerkgroep Sticht en ’t Gooi) aangegeven hebben onder voorwaarden positief te staan tegenover het plan. Wij scharen ons bij dat gezelschap, maar stellen wel voorwaarden wat betreft onder meer plaats en hoogte van de panelen, herstel van het oorspronkelijke slagenlandschap en  zichtbaarheid van de panelen vanaf de provinciale weg.