Woningbouw in en rond

Maartensdijk

N.B Informatie op omgekeerd chronologische volgorde; het meest recente bericht staat dus bovenaan.

 

Nieuwsbrief april 2023

College kijkt toch eerst naar bouwlocaties in bebouwde kom Maartensdijk

Het college van B&W van De Bilt gaat toch eerst binnen de bebouwde kom van Maartensdijk zoeken naar locaties voor 200 woningen, en pas als dat onderzoek onvoldoende oplevert, wil men kijken naar locaties buiten de zogenaamde rode contouren, dus ook in het buitengebied (de weilanden).

bouwen in het slagenlandscahp?Bouwen in het slagenlandschap?

Dat heeft wethouder Van de Veerdonk op 13 april j.l. gezegd tijdens een vergadering van de commissie Openbare Ruimte. Hij reageerde op commotie die was ontstaan door passages in de concept Omgevingsvisie (waarin wordt geschetst hoe de gemeente de leefomgeving de tot 20240 wil ontwikkelen). Daarin staat onder meer de zinsnede ‘wij [gemeente De Bilt] gaan in Maartensdijk bouwen buiten de rode contouren’.
Van de Veerdonk: ‘Over de rode contouren in Maartensdijk: zoals dat er nu in staat vinden wij dat als college niet goed, dat er 200 woningen buiten de rode contouren zullen worden gebouwd. Dat gaan we natuurlijk aanpassen, daar hebben we andere afspraken over gemaakt, ook in overleg met Maartensdijk. Wij wintwikkelperspectief verstedelijking en bereikbaarheid Metropoolregio Utrecht 2040’.


Nieuwsbrief november 2020

Gevaren dreigen voor ons landschap

De kans is groot dat de komende jaren forse aanslagen worden gepleegd op het landschap rond Maartensdijk. Op de eerste plaats omdat de gemeente De Bilt besloten heeft dat er ook in ons dorp gebouwd moet worden, wat in ieder geval voor een deel op het boerenland zal moeten gebeuren gezien het gebrek aan ruimte binnen de bebouwde kom. Het gaat om een fors aantal woningen – 200 stuks -  en het is duidelijk dat projectontwikkelaars staan te trappelen om aan de slag te gaan. Daarnaast is het zo dat het hele weidegebied tussen Hollandsche Rading en Groenekan in een advies van de U16, waarin de gemeente De Bilt participeert, is aangewezen als ‘zoekgebied’ voor windmolens en zonnepanelen. En een door De Bilt ingeschakeld onderzoeksbureau wijst  twee locaties aan waar ‘zonder belemmeringen’ windmolens kunnen worden geplaatst: ten noorden en ten zuiden van de Nieuwe Weteringseweg. Wij zullen hierop terugkomen in een volgende nieuwsbrief.

Maartensdijk: waar gaat er gebouwd worden?

Eind november gaat het woningbouwproces van De Bilt van start. B&W hebben besloten dat ze niet zomaar zelf bouwlocaties gaan aanwijzen, maar bewoners eerst de gelegenheid te geven hun mening geven over de plaatsen waar nieuwbouw kan plaatsvinden. In Maartensdijk vindt op 30 november een online-startbijeenkomst plaats tijdens welke de gemeente uitleg zal geven.

Hoe ziet er proces eruit?
Omgevingsmanager Bas van Hell heeft al aangegeven dat er na de startbijeenkomst een groep wordt gevormd die de betrokkenheid van het dorp verder invult. ‘Dat kan door bijeenkomsten te beleggen, een enquête te houden, interviews te houden, etc. Dat mag de groep helemaal zelf bedenken.’ Voor alle duidelijkheid: gaat om ideëen en adviezen, het is geen inspraak. De gemeente zal zelf de bouwlocaties aanwijzen, die overigens nog wel door de provincie Utrecht moeten worden goedgekeurd.

Hoeveel woningen, en waar komen ze?
De gemeente heeft besloten dat er gezien de grote woningnood in de gemeente De Bilt ook in Maartensdijk gebouwd gaat worden. Wethouder Smolenaers heeft in  de gemeenteraad een aantal van 200 genoemd.
Grote vraag is waar die woningen gaan komen. Duidelijk is in ieder geval wel dat niet alleen in de bebouwde kom van Maartensdijk gebouwd gaat worden, maar ook in het ‘buitengebied’, en dat daarvoor de zogenaamde rode contouren zullen worden opgerekt. Die contouren geven aan waar er gebouwd mag worden.

kaart Blik vanaf het Prinsenlaantje in noordoostelijke richting
De provincie Utrecht (die hierover gaat) hield in het verleden strak vast aan die contouren, om het landschap te beschermen, maar daar is begin dit jaar veranderding in gekomen. Provinciale Staten hebben de regels om bouwgrenzen op te rekken, de rode contouren, in de kleine kernen versoepeld. De uitbreiding gaat om maximaal 50 huizen en onder bepaalde voorwaarden. "Het is aan de gemeente om hiervoor de noodzaak te onderbouwen en een locatie aan te dragen, aansluitend aan de kern", aldus gedeputeerde Huib van Essen.

Langs de randen van Maartensdijk?
Opvallend is wel dat de gemeente De Bilt in zijn bijdrage aan de Concept Contour U16 – een visiedocument waarin 16 gemeenten in de regio Utrecht aangeven hoe zij de ruimtelijke ontwikkeling voor de periode tot 2040 zien, het volgende stelt: ‘In de gemeente De Bilt is het moeilijk nog plekken te vinden voor woningbouw, waarbij we bij een aantal kernen helemaal geen mogelijkheid hebben voor uitbreiding. Voor onze gemeentelijke opgave is een uitbreiding van 200 woningen aansluitend aan de rand van Maartensdijk cruciaal.’ (Concept-contour REP, pag. 140). Vraag is dus of B&W zelf al hebben besloten dat bouwen in de bebouwde kom van Maartensdijk niet meer mogelijk is

Wat is er mogelijk?

Binnen de bebouwde kom, binnen de rode contouren, kan er sowieso gebouwd worden. Dat geldt ook voor een deel van het gebied ten zuiden van de Planetenbaan (aan de zuidkant van Maartensdijk) – de witte vlakken   op de kaart hieronder.

kaart maartensdijkKaart Maartensdijk. Op witte plekken jan gebouwd worden
Dat zou ook gelden voor de westkant van het dorp, en de grond die direct ten noorden en zuiden van de Dorpsweg ligt. Bouwen in het buitengebied is mogelijk (de bestemming kan eenvoudig gewijzigd worden), mits de provincie toestaat dat de rode contouren worden opgerekt. Op de vraag of dat zomaar kan, met het oog op mogelijke belemmeringen vanwege de flora- en faunawet zegt Bas van Hell: dan moeten de plannen zodanig worden aangepast dat die belemmeringen worden opgeheven. Op gebieden met bestemming ‘natuur’ is het niet onmogelijk, maar niet waarschijnlijk dat er gebouwd gaat worden. Dat zijn er in de directe omgeving van Maartensdijk niet veel. Op de meeste grond ligt de bestemming ‘agrarisch met waarde -2’ (lichtbruin op de kaart).

Standpunt van het bestuur van de SBP:

  • Indien er buiten de rode contouren locaties aangewezen worden voor woningbouw dan dienen die geen schade te veroorzaken aan natuur, het slagenlandschap en de bewoners van de belendende woningen.
  • Maak voortijds een herstelplan als compensatie voor natuur, landschap en leefklimaat.
  • Kijk naar andere locaties dan gronden in het buitengebied Maartendijk.


Nieuwsbrief mei 2020

Nieuwe bewonersvereniging
In Maartensdijk-Zuid

Medio februari 2020 is de bewonersvereniging Maartensdijk-Zuid opgericht. Het doel van de vereniging is om, namens de bewoners, het oprekken van de rode contouren aan de zuidzijde van Maartensdijk te voorkomen.

maartensdijk zuid Planetenbaan,  blik in zuidelijke richting
Het gaat hierbij vooral om ca. 4 hectare ten zuiden van de Planetenbaan en het Oostveensepad (het fietspad dat parallel aan de A27 loopt). In dit gebied (zie de foto’s hieronder) zijn diverse projectontwikkelaars eigenaar van agrarische gronden met als doel, om bij een wijziging van de  bestemming, te gaan bouwen.
Zoals wij al eerder hebben aangegeven, is SBP tegen het oprekken van de rode contouren.
Wij kunnen natuurlijk niet namens de bewoners van Maartensdijk-Zuid spreken. Maar wij ondersteunen  het initiatief van de bewonersvereniging van harte. De website van de bewonersvereniging: www.maartensdijkzuid.nl

maartensdijk zuid2 Blik vanaf het fietspad in de richting van het gebied ten zuiden van de Planetenbaan

Nieuwsbrief januari 2020

‘Bouwplannen gemeente mogen
kwaliteit landschap niet aantasten’

Op 31 oktober 2019 heeft de gemeenteraad zichzelf een geheimhoudingsplicht opgelegd inzake de 'Rapportage Locatiestudies De Bilt'. Daardoor kan B&W zonder ruchtbaarheid potentiële bouwlocaties binnen en buiten de rode contouren onderzoeken en aanwijzen. Daar onze stichting haar aandachtsgebied beperkt tot het landelijk gebied Maartensdijk,                    lees verder op de volgende pagina              
Kijken wij naar de gebieden buiten de rode contouren rond Maartensdijk die de belangstelling van B&W hebben.

Maartensdijk Oost

Maartensdijk oost Blik in zuidelijke richting vanaf de Dorspweg
Hier gaat het om de landerijen ten oosten van de Julianalaan en de Prinsenlaan, ten zuiden van de Dorpsweg t/m huisnummer 170. Groot ca. 9 ha. Deze agrarische grond is in het bezit van een agrarisch bedrijf dat voorshands verklaard heeft niet aan grondverkoop te willen meewerken.
Het slagenlandschap van deze landerijen heeft in de afgelopen decennia geleden onder de wijze van gebruik, maar de slagen zijn nog steeds goed te herkennen. Als de greppels weer uitgediept worden en met groensingels voorzien, wordt het middeleeuwse landschap ook daar weer goed zichtbaar.

Maartensdijk Zuid

Maartensdijk zuid Planetenbaan,  blik in zuidelijke richting
Op studies uit 2011 zijn er al rode contouren verlegd. Het gaat vooral om ca. 4 hectare ten zuiden van de Planetenbaan en het Oostveensepad (het fietspad dat parallel aan de A27 loopt). In dit gebied zijn diverse projectontwikkelaars eigenaar van agrarische gronden met als doel, om bij een wijziging bestemming, te gaan bouwen. Ook aan de oostzijde van de Prinsenlaan is in deze studies één ha buiten de rode contouren als zijnde geschikt voor woningbouw aangegeven. Daar de agrarische bestemming van de Prinsenlaan, mede op voordracht van onze stichting in de bestemming “natuur” gewijzigd is, zullen wij ons hard maken om die bestemming te handhaven.  

Van de betrokken raadsleden mochten wij vernemen dat zij vóór woningbouw in Maartensdijk zijn omdat daarmee de autochtone jongeren in het dorp gehuisvest kunnen blijven. Zij realiseren zich echter niet dat het gemeentelijk beleid er vanuit gaat dat woningen in Maartensdijk beschikbaar moeten zijn voor àlle inwoners in de regio Utrecht. Op dit moment al worden huurwoningen in het dorp Maartensdijk toegewezen aan mensen uit onder andere Utrecht Overvecht.

Standpunt van het bestuur van de SBP:
  • Woningbouw kan en moet gerealiseerd worden binnen de huidige rode contouren.
  • Indien er buiten de rode contouren locaties aangewezen worden voor woningbouw dan dienen deze geen schade te veroorzaken aan de natuur, het slagenlandschap en de bewoners van de belendende woningen.
  • Overleg eerst met omwonenden en betrokken organisaties voordat er een besluit wordt genomen.
  • Maak voortijds een herstelplan als compensatie voor natuur, landschap en leefklimaat.
  • Kijk naar andere locaties dan gronden in het buitengebied Maartendijk en bijvoorbeeld ook naar het mislukte industrieterrein langs de Koningin Wilhelminaweg nabij de brandweerkazerne. Het is misschien mogelijk om eenzelfde soort woningontwikkelingen te realiseren als aan de noordkant van de Dorpsweg (achter het voormalige gemeentehuis).">

Nieuwsbrief januari 2019

College rekt rode contouren Maartensdijk op: kans groot op aantasten natuurlandschap

In de vorige nieuwsbrief maakten wij melding van het voornemen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders van De Bilt om snel nieuwe woningen te bouwen, ook in Maartensdijk. Daartoe worden de zo genaamde rode contouren opgerekt. Deze bepalen waar er in een gemeente gebouwd mag worden en waar niet.
Het voornemen van B&W heeft concrete vormen aangenomen in de notitie’Uitgangspunten woningbouwambitie’, die tijdens de gemeenteraad van 20 december werd vastgesteld. Wethouder Smolenaers (o.a. Wonen en Beheer van de openbare ruimte, D66) zei namens het college: ‘Voor Maartensdijk zetten we in op aanpassing van de rode contouren. In het coalitieakkoord*  staat dat we uitgaan van de rode contouren en dat we mochten die te knellend blijken in Westbroek en Maartensdijk aanpassingen willen doen.’  Aldus het verslag in De Vierklank van 3 januari j.l.
* gesloten door VVD, CDA, D66 en Groen Links

Gevaar
SBP wijst op het grote gevaar van het oprekken van de rode contouren. Gevolg van dat ‘oprekken’ is namelijk dat het kostbare landschap rond Maartensdijk wordt aangetast. SBP is ook van mening dat er te snel naar de rode contouren wordt gekeken. We verwijzen naar de staat van Utrecht, een onderzoek uitgevoerd in opdracht van o.a. de provincie Utrecht. Dat geeft aan dat het aantal huishoudens in de Bilt tot 2040 met 8 procent zal toenemen. Dat is veel minder dan bijvoorbeeld gemeenten als Bunnik (25 procent), Utrecht (26 procent) of Vianen (32 procent). SBP is van mening dat een groei van 8 procent in De Bilt kan worden opgevangen binnen de bestaande bebouwde kommen (zoals het RIVM-terrein in de Bilt dat maar liefst 40 hectare groot is).

Nieuwsbrief juli 2018

Bouwplannen gemeente De Bilt mogelijk bedreiging voor landschap rond Maartensdijk

Planetenbaan, op het punt waar het fietspad richting Groenekan begin), blik in zuidelijke richting

Nu de het nieuwe college van burgemeester en wethouders van De Bilt is geïnstalleerd, kan er een begin worden gemaakt met het maken van woningbouwplannen. De verschillende partijen hebben al duidelijk gemaakt dat ze vinden dat er snel woningen bij moeten komen. Ook in Maartensdijk. Al langere tijd zijn er geluiden dat er daarbij ook gedacht wordt aan het weiland aan de zuidkant van het dorp, bij de Planetenbaan (foto hieronder). Los van het feit dat het voor de bewoners van die straat een groot verlies van woongenot (en een daling van de waarde van hun woning) zou betekenen, zou het ook een aanslag zijn op het prachtige slagenlandschap aan de westkant van het Prinsenlaantje – het landschap dat sinds jaar en dag bijdraagt aan de charme van het dorp. Het standpunt van de SBP is dat er eerst en vooral gekeken moet worden naar bouwlocaties in Maartensdijk die het gezicht niet zo drastisch aantasten. Binnen de bebouwde kom van Maartensdijk zijn nog diverse braakliggende gronden aanwezig die voor het realiseren van woningen in aanmerking komen. De provincie Utrecht heeft de gemeente De Bilt duidelijk niet aangewezen als groeigemeente. Dit blijkt uit de publicaties van de “Staat van Utrecht” van mei 2018.  Verder is het, volgens ons, de vraag of het niet beter is de mogelijkheden in De Bilt te verkennen. We wijzen op het terrein van het RIVM dat binnenkort vrijkomt. In plaats van daar nieuwe bedrijven te vestigen, zou daar een gezond woongebied kunnen verrijzen. SBP zal met de huidige wethouder in contact treden en daar haar visie kenbaar maken.