Koningsbed

N.B Informatie op omgekeerd chronologische volgorde; het meest recente bericht staat dus bovenaan.

 

Nieuwsbrief mei 2020

Uitbreiding Trainingscentrum De Rozengaard
Trainingscentrum De Rozengaard ( voorheen 't Koningsbed )– aan de kop van het Prinsenlaantje - gaat uitbreiden. Er komt een nieuw gebouw met 17 kamers. Daarmee wordt alsnog een plan gerealiseerd dat door de vorige eigenaar (van toen nog B&B ’t Koningsbed) was ontwikkeld en waarvoor de gemeente een omgevingsvergunning had verstrekt. Onderdeel van die vergunning is dat er aan de noordzijde van het gebouw beplanting komt die lichtoverlast tegengaat, en dat op het erf ‘streekeigen’ beplanting komt die past bij de typische flora van het slagenlandschap. Verder wordt gegarandeerd dat het Prinsenlaantje zelf ongemoeid wordt gelaten, ook waar het de inrit aan de Nieuwe Weteringseweg betreft.
Toen ’t Koningsbed zijn plannen ontwikkelde, had onze stichting herhaaldelijk contact met de gemeente over de mogelijke gevolgen van de uitbreiding voor de natuur (tegen de uitbreiding als zodanig heeft de stichting zich nooit uitgesproken). Als gevolg kwam een natuurplan tot stand, dat moest garanderen dat de bouwwerkzaamheden de natuur rond het Prinsenlaantje niet zullen aantasten.


Nieuwsbrief mei 2020

’t Koningsbed heeft nieuwe eigenaar

KoningsbedKoningsbed
De familie Van Voorst heeft de Bed & Breakfast ’t Koningsbed aan de Prinsenlaan verkocht en de bijbehorende woning medio januari verlaten. In de transactie was naast de woning, de B&B en de overige opstallen ook 6.5 hectare land met bestemming “ natuur” en het Prinsenlaantje meegenomen.
De agrarische grond ten oosten van de Prinsenlaan nabij Maartensdijk, groot ca 1.5 hectare, blijft in bezit van de heer Van Voorst.
De agrarische grond aan de Nieuwe Weteringseweg, groot ca 0.5 hectare, is op 1 januari 2020 in bezit van een nabij gevestigd loonwerkersbedrijf gekomen.

Slagenlandschap ’t Koningsbed, gezien vanaf het Prinsenlaantje

De nieuwe eigenaar van ‘t Koningsbed, de Stichting Co, heeft als doel om  namens de geloofsbeweging Bahá`í, 'locaties te accommoderen voor samenkomsten op het gebied van "verbindingen tussen mensen en het ontwikkelen van gemeenschapsopbouw"' Ook zullen de huidige activiteiten van t Koningsbed op bescheiden schaal worden voortgezet.

Bij de eerste contacten met de beheerder ter plaatse blijkt dat de Stichting Co de locatie en accommodatie van `t Koningsbed heeft verworven vanwege de rust en centrale ligging. ‘De Bahá`í geloofsbeweging wenst in goede harmonie met de omwonenden, overheden en natuurorganisaties hun huisvesting, de landerijen en de Prinsenlaan te beheren.’
Mogelijk zal Stichting Behoud Prinsenlaantje door de Stichting Co worden betrokken bij het beheer van de gronden met de bestemming beide stichtingen de natuur en het cultureel-agrarisch slagenlandschap beter beschermd en in stand gehouden kan worden.

 

Nieuwsbrief november 2016

Gemeente wijst kritiek SBP op bestemmingsplan Prinsenlaan 80 af

De gemeente De Bilt heeft de kritiek van de Stichting Behoud Prinsenlaantje op het nieuwe bestemmingsplan Prinsenlaan 80 afgewezen. Onder dit plan valt het Prinsenlaantje, evenals het perceel van de Bed and Breakfast Het Koningsbed.
De kritiek van SBP (in juni aan de gemeente gestuurd in de vorm van een ‘zienswijze’) spitste zich toe op 2 punten:

  • Er zit een verschil tussen twee tekeningen in het bestemmingsplan die de bestemming van de twee kleine kavels tussen het   Prinsenlaantje en het perceel van de B&B beschrijven. Dringend verzoek aan de gemeente om die kavels de bestemming ’ natuur’ te geven, zodat er niet op gebouwd kan worden;
  • Volgens het bestemmingsplan is het mogelijk om de begroeiing langs het Prinsenlaantje eventueel te verwijderen ‘indien de bereikbaarheid voor agrarisch bestemmingsverkeer dat vraagt’. SBP wijst erop dat het op dit moment al mogelijk is voor agrarische voertuigen om het weidegebied aan weerszijden van het Prinsenlaantje te bereiken.
De gemeente heeft beide claims afgewezen (in een ‘commentaarnota’). Wat punt 1 betreft: men gaat in het geheel niet in op het feit dat er een verschil zit tussen tekeningen die hetzelfde gebied beschrijven. Verder wordt over de bestemming van de kavels   gesteld: ‘Via de functie “natuurontwikkeling” kan gedurende de planperiode alsnog in een natuurlijke inrichting worden voorzien.’ Met betrekking tot punt 2 (de begroeiing langs het Prinsenlaantje) reageert de gemeente niet op de stelling van SBP dat het nu al mogelijk is om het weidegebeid te bereiken en dat het dus niet nodig is om extra ‘openingen’ in de begroeiing toe te staan. In de commentaarnota staat slechts: ‘De achterliggende gronden moeten echter wel toegankelijk blijven voor het agrarisch bestemmingverkeer.’

Nieuwsbrief juni 2016

Oordeel van de stichting over nieuw bestemmingsplan Prinsenlaan 80

Nadat de Raad van State een eerdere versie van het bestemmingsplan voor Prinsenlaan 80 – waaronder het Prinsenlaantje valt, evenals het perceel van de Bed and Breakfast Het Koningsbed – had afgewezen, is de gemeente
De Bilt nu met een nieuwe versie gekomen. De Stichting staat positief tegenover de ontwikkeling van de natuur en het herstel van cultuurlandschappelijke kenmerken, zoals die in dat plan zijn opgenomen. En de stichting blijft ook graag gesprekspartner van alle betrokken partijen .Maar toch zijn er enkele opmerkingen en vragen. De twee hoofdpunten zijn:

  • In het plan staat dat het verwijderen van de begroeiing langs het Prinsenlaantje mogelijk moet zijn indien de bereikbaarheid voor agrarisch bestemmingsverkeer dat vraagt. SBP vraagt zich af waarom deze passage is opgenomen in het bestemmingsplan. Immers: op dit moment is het mogelijk voor agrarische voertuigen om het weidegebied aan weerszijden van het Prinsenlaantje te bereiken. Waarom zou het dan nodig zijn om openingen in de begroeiing langs het Prinsenlaantje aan te brengen? Er zijn door de gemeente De Bilt toezeggingen gedaan dat het Prinsenlaantje nu en in de toekomst in de oorspronkelijke staat gehouden moet worden.
  • Prinsenlaantje Het Prinsenlaantje in noordelijke richting
  • Er zit een verschil tussen de tekening die adviesbureau Bügel/Hajema al eerder heeft gemaakt, en de tekening in de (nieuwe, aangepaste) versie van het natuurontwikkelplan waar het gaat om de bestemming van de twee kleine kavels tussen het Prinsenlaantje en het perceel van de B&B. Bij Bügel/Hajema is die bestemming  Agrarisch -2’, in het natuurplan ‘Natuur’. De Stichting is van mening dat de bestemming ‘natuur’ zou moeten zijn, zodat de bestemming gewaarborgd blijft en er op de genoemde kavels niet gebouwd kan worden.
SBP heeft zijn zienswijze naar de gemeente gestuurd.

Nieuwsbrief mei 2016

Rechtszaak Koningsbed afgelast na concessies gemeente De Bilt
De rechtszaak die de Stichting Behoud Prinsenlaantje (SBP) had aangespannen tegen de gemeente De Bilt, en die zou dienen op vrijdag 22 april, is op het laatste moment afgelast.
De stichting besloot het beroep in te trekken, toen bleek dat de gemeente bereid was tegemoet te komen aan de bezwaren van SBP. Deze hadden betrekking op drie onderdelen van de omgevingsvergunning die de gemeente De Bilt heeft afgegeven voor de uitbereiding van de bed and breakfast Het Koningsbed aan de Prinsenlaan 80. De afgelopen jaren is de stichting herhaaldelijk met de gemeente in gesprek geweest over de mogelijke gevolgen van de uitbreidingsplannen van de B&B voor de natuur en het behoud van het landschap. Als gevolg daarvan is een natuurplan tot stand gekomen, dat moet garanderen dat de bouwactiviteiten en exploitatie van het hotel de natuur in en rond het Prinsenlaantje niet zullen aantasten.

Prinsenlaantje Nwe Weteringsweg>Prinsenlaantje, vanaf Nieuwe Weteringseweg
De gemeente heeft nu in een nieuwe versie van de omgevingsvergunning een gedetailleerde tekening gepresenteerd die onder meer duidelijk maakt dat er aan de noordzijde van het gebouw beplanting komt die lichtoverlast tegengaat, en dat op het erf ‘streekeigen’ beplanting komt die past bij de typische flora van het slagenlandschap.
Verder garandeert zowel de gemeente als de eigenaar van Het Koningsbed dat het Prinsenlaantje zelf ongemoeid wordt gelaten, ook waar het de inrit aan de Nieuwe Weteringseweg betreft.
Ook is vastgelegd dat realisatie van het natuurplan onlosmakelijk verbonden is aan de vergunning, en niet aan de vergunninghouder. Welke eigenaar het Koningsbed in de toekomst ook zal hebben: aanleg van het natuurplan is verplicht. Daar het huidige bestemmingsplan  en de nieuwe omgevingsvergunning in tegenspraak met elkaar zijn, zal de gemeente op korte termijn een nieuw concept bestemmingsplan presenteren.
Ook dat bestemmingsplan zullen wij toetsen op de gedane toezeggingen en zo nodig onze zienswijze op geven.

 

Nieuwsbrief maart 2016

Uitbreiding Koningsbed:
De stand van zaken na uitspraak Raad van State

De vestiging van een conferentiehotel aan de Prinsenlaan 80 is opnieuw vertraagd. Dat komt omdat de Raad van State voor de tweede keer het bestemmingsplan heeft vernietigd dat realisatie van dat plan mogelijk moet maken.

prinsenlaantjePrinsenlaantje
Het gaat om de uitbreiding van de huidige bed & breakfast Het Koningsbed. Eigenaar Evert van Voorst wil zijn bedrijf omvormen tot een hotel met 28 kamers met een conferentiecentrum en restaurantfaciliteiten.De reden die de RvS aanvoert voor vernietiging van het bestemmingsplan is dat de gemeente geen koppeling heeft aangebracht tussen het hotelplan en het natuurontwikkelplan. Anders gezegd: het hotel mag er alleen komen, als de eigenaar ook zorgt dat het natuurplan (dat o.a. zorgt voor inpassing van het gebouw en het terrein in de landelijke omgeving van het Prinsenlaantje) wordt gerealiseerd. Wethouder Hans Mieras van ruimtelijke ordening betreurt de gang van zaken. In de Vierklank zei hij onlangs: ‘Het is erg jammer voor de ondernemer dat deze ontwikkeling vertraging oploopt. Er rest voor ons niets anders dan het tekort te herstellen door het aangepaste bestemmingsplan opnieuw in procedure te brengen.’ De uitspraak van de RvS staat los van het beroep dat de Stichting Behoud Prinsenlaantje heeft ingesteld bij de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht. Dit beroep heeft betrekking op de omgevingsvergunning die de gemeente De Bilt heeft afgegeven voor de realisatie van het hotelplan.
Voor alle duidelijkheid: de stichting is niet tegen dat plan als zodanig. Maar ons bezwaar geldt de inhoud van de vergunning. Wij spreken de gemeente aan op 3 punten:
  • het kan niet zo zijn dat er 2 verschillende tekeningen bij de vergunning zitten: dat werpt namelijk onder meer de vraag op welke tekening geldig is;
  • ook voor de toekomst – als er mogelijk een andere eigenaar van het Koningsbed is – zullen uitvoering en handhaving van het natuurplan gegarandeerd moeten zijn (dit heet officieel het ‘kettingbeding’);
  • de gemeente moet de garantie geven dat de natuur rond het Prinsenlaantje in de huidige staat gehandhaafd en beschermd wordt, welke bouwactiviteit er ook ontplooid wordt.
Het beroep van de stichting wordt in april behandeld.
Wij willen benadrukken: voor onze stichting staat maar één ding voorop: dat ook in de verre toekomst het natuurplan gehandhaafd blijft, en dat het  Prinsenlaantje ongemoeid wordt gelaten en beschouwd blijft als natuurgebied.

 

Nieuwsbrief juni 2015

Stichting tekent beroep aan tegen omgevingsvergunning Prinsenlaan 80

Aan het Prinsenlaantje ligt een voormalig agrarisch bedrijf met als nevenactiviteit een Bed en Breakfast met 9 kamers, Het Koningsbed. De eigenaar wil zijn bedrijf uitbreiden tot een hotel met 28 kamers met conferentiecentrum en restaurantfaciliteiten. Opstelling gemeente De Gemeente De Bilt vindt dat het ontwikkelingsplan van Het Koningbed strookt met haar visie op de ontwikkeling van het buitengebied. Wel heeft zij voorwaarden gesteld waaraan het plan moet voldoen. Een ervan heeft betrekking op compensatiemaatregelen ten behoeve van natuurontwikkeling.

prinsenlaangebied
Reactie stichting
Al in een vroeg stadium heeft onze stichting contact opgenomen met de gemeente en zijn visie gegeven op die compensatiemaatregelen. Intensief overleg heeft erin geresulteerd dat de gemeente een aantal aanbevelingen van de stichting heeft overgenomen. Daardoor is het plan voorzien van een uitgebreideen waardevolle natuurontwikkel‐paragraaf, waardoor de natuurwaarden van het Prinsenlaangebied goed versterkt en aangevuld kunnen worden.
Het probleem
In de uiteindelijke omgevingsvergunning die de gemeente heeft verstrekt aan de eigenaar van Het Koningsbed is onzes inziens echter onvoldoende gewaarborgd dat het natuurontwikkelplan ook daadwerkelijk in de afgesproken vorm zal worden uitgevoerd. De stichting vindt dat de gemeente onzorgvuldig heeft gehandeld, en heeft dan ook beroep aangetekend, bij de rechtbank Midden‐ Nederland.