Stichting behoud
naam
en ommelanden
herfst voorjaar

Informatie over de verbreding van de A 27 in chronologische volgorde


30 Mei 2008

Poster stop verbreding

Oktober 2009

Overkapping oplossing voor overlast bij verbreding A27

Een overkapping van de A27 behoort tot de reële mogelijkheden als deze snelweg in de toekomst verbreed wordt. Wethouder Arie-Jan Ditewig (ruimtelijke ordening) praat 26 oktober hierover met onder andere Rijkswaterstaat en het Centrum voor aarde en duurzaamheid.
,,Dit zou een goede definitieve oplossing kunnen zijn,'' aldus Ditewig tijdens een informatieavond (1 oktober) voor bewoners van De Bilt over de mobiliteit in de regio Utrecht. Tijdens deze avond presenteerde het Bestuur Regio Utrecht en Rijkswaterstaat namens het samenwerkingsverband tussen diverse gemeenten, provincie Utrecht en Rijkswaterstaat, VERDER, de stand van zaken voor de oplossing van de verkeersproblematiek.
Er zijn plannen om in De Bilt vijf fietstunnels te maken bij de Utrechtseweg (N237) en een Park & Ride langs de A27 aan te leggen. Voor de A27 heeft de verbreding van de snelweg naar drie rijstroken, met ruimte voor vier rijstroken en openbaar vervoer de voorkeur. Dit heeft gevolgen voor de bewoners die langs de A27 in de kernen Hollandsche Rading, Groenekan en Maartensdijk wonen. Want voor de verbreding van de kaart de Biltsnelweg is ruimte nodig. Ruimte die vooral in deze dorpskernen er nauwelijks is.
,,Het knelpunt ligt in Hollandsche Rading. De Spoorlaan is een punt van zorg,'' aldus Mascha Lichtendahl van Rijkswaterstaat. Lichtendahl verwacht dat voor de verbreding van de A27 een of twee huizen aan de Spoorlaan moeten worden opgekocht, de rest van de grond is in bezit van het rijk. De geluidsschermen komen dan vlak achter de huizen van de Spoorlaan. Het verdiepen van de A27 is volgens Rijkswaterstaat vanwege de hoge kosten geen optie.
De bewoners die bij de informatieavond aanwezig waren, maken zich grote zorgen over het nu al hoge niveau van geluidsoverlast, over de fijnstof en over de leefbaarheid en hun gezondheid. Ook vragen ze zich af wat er nog overblijft van het dorp Hollandsche Rading. ,,Rijkswaterstaat moet doen wat ze verplicht is. Als er geen afdoende maatregelen komen voor Maartensdijk, Groenekan en Hollandsche Rading dan zullen we burgerlijke ongehoorzaamheid niet schuwen,'' aldus Frits Janssen van de Stichting Stop Geluidshinder Maartensdijk.
Vanwege de vele vragen en kritische opmerkingen wordt voor de bewoners van de Spoorlaan in Hollandsche Rading en de Oranjelaan in Groenekan nog een bijeenkomst georganiseerd. De betrokken gemeenteraden besluiten over de maatregelen in het VERDERpakket.
Eind 2009 zal het concept Tracébesluit klaar zijn. Na inspraak kan eind 2010 een besluit over de te nemen maatregelen genomen worden. In 2011 kan de uitvoering starten. (Uit:www.nieuwsover.nl de Bilt, oktober 2009)

Nov 2009

Een motie van de fracties van GroenLinks&PvdA, VVD, D66, CDA en
SP wordt door de gemeenteraad aangenomen:

“Uitgesproken wordt dat om, in het geval de verbreding van de A27daadwerkelijk wordt doorgezet, aan het plan tot verbreding van de A27slechts medewerking te geven indien wordt voldaan aan de planologischerandvoorwaarden en wordt gekozen voor een inpassing, uitgaande van eenoverkapping van de weg waarbij, rekening houdend met integraliteit enduurzaamheid, zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van nieuwetechnologische mogelijkheden, het college van B&W wordt verzocht om:
1. de genoemde uitgewerkte voorstellen van omwonenden, zowelbinnen als buiten de gemeente, en natuur- en milieuorganisaties terbeschikking te stellen van de raad;
2. in nauw overleg en in samenwerking met het Centrum voor Aarde enDuurzaamheid (Universiteit van Utrecht), het BRU, de provincieUtrecht en Rijkswaterstaat, de overkapping van de huidige zowel alseen verbrede A27 ter hoogte van Groenekan, Maartensdijk enHollandsche Rading inclusief de mogelijkheden van een duurzamevorm van warmtewinning nader te onderzoeken;
3. de kosten van dat onderzoek te dekken uit het eerder bij motie in debegroting voor 2010 opgenomen budget van € 40.000 vooronderzoek naar warmtewinning uit wegen.( Uit: www.debilt.nl nov 2009)

9 maart 2010

Onderzoek naar glazen overkapping A27 (Telegraaf 10 maart 2010)

UTRECHT -  Een glazen overkapping over delen van de A27 in de provincie Utrecht zou een oplossing kunnen bieden voor de overlast van de snelweg. Bestuur Regio Utrecht (BRU), een samenwerkingsverband van negen gemeenten, gaat de haalbaarheid ervan onderzoeken. Dat meldde het BRU woensdag.
De overkoepeling zou geluidsoverlast verminderen, fijnstof filteren via een speciaal systeem en energie opwekken via zonnepanelen. Ook zou onder de overkoepeling minder onderhoud aan het asfalt nodig zijn.
BRU onderzoekt of een overkapping van delen tussen Vianen en Hollandsche Rading een betaalbare optie is. De conclusies moeten in het najaar bekend zijn.
Minister Camiel Eurlings van Verkeer sprak zich eerder uit tegen glazen overkappingen over snelwegen. Een dergelijk project zou te duur zijn.( Uit Telegraaf 10 maart 2010)

10 maart 2010

Vragen groenlinks in 2de kamer

GroenLinks wil dat minister Eurlings gaat meewerken aan een onderzoek naar een glazen overkapping over de A27. Verschillende Utrechtse gemeenten gaan dat samen uitvoeren. Een motie van GroenLinks naar een dergelijke experiment haalde het eind 2009 net niet. “Maar nu er een concreet initiatief is, mag minister Eurlings niet wéér de andere kant op kijken”, zegt Kees Vendrik.
Los van de vraag of de A27 verbreed moet worden, zijn de leefbaarheidsproblemen langs de A27 in plaatsen als Maartensdijk, Nieuwgein, de Bilt, Houten en Utrecht erg groot. Een overkapping kan dan helpen. Vendrik: "Wetenschappers en bedrijven als Movares  ontwikkelen prachtige ontwerpen, die de leefbaarheid ten goede komen. Doordat je met zo’n kap dichter op de weg kunt bouwen, boek je ook nog ruimtewinst en verdien je veel van de investering terug".
GroenLinks wil dat het Rijk meewerkt én meebetaalt aan het onderzoek: "Eurlings rolt zijn asfaltdeken uit, maar kijkt de andere kant op voor de gevolgen voor omwonenden en het milieu. Hij moet zijn verantwoordelijkheid nemen”,
GroenLinks is geen voorstander van het verbreden van de A27. Een spitsheffing in combinatie met beter openbaar vervoer en afspraken met bedrijven over flexibele werktijden kunnen dezelfde bereikbaarheidswinst opleveren.

Schriftelijke vragen van het lid Vendrik aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het onderzoek naar een glazen overkappen voor de A27 (ingezonden op 10 maart 2010)
Overkapping
1) Kent u het bericht ‘Onderzoek naar glazen overkapping A27’?
2) Bent u al door de Bestuur Regio Utrecht benaderd om medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de haalbaarheid van een glazen overkapping van delen van de A27 in Utrecht? Zo ja, wat was uw antwoord daarop? Zo nee, bent u bereid contact te zoeken met de BRU om te kijken hoe uw ministerie medewerking kan verlenen aan dit onderzoek?
3) Bent u bereid een MKBA uit te laten voeren naar de kansen van een glazen overkapping van delen van de A27? Zo nee, waarom niet?
4) Wat is, gezien uw totale gebrek aan enthousiasme voor ‘de Duurzame Snelweg’ uw oordeel over de diverse nationale innovatieprijzen die dit concept gewonnen heeft? (Uit: www.groenlinks.nl, 10 maart 2010)

30 maart 2010

Eurlings is tegen glazen overkapping A27

Minister Eurlings is tegen een glazen overkapping van de A27 tussen Hollandsche Rading en Vianen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Bestuur Regio Utrecht (BRU) doet daar een haalbaarheidsonderzoek naar. Rijkswaterstaat begeleidt het onderzoek wel en voorziet het BRU van feitelijke informatie en expertise. Maar de lopende planstudies rond de A27 mogen geen vertraging oplopen als gevolg van de haalbaarheidsstudie, aldus Eurlings. Volgens hem wegen de baten niet op tegen de kosten en is het kosteneffectiever om in te zetten op bronbeleid. Het concept van de ‘Duurzame Snelweg’ heeft diverse nationale innovatieprijzen gewonnen. Voordat het kan worden toegepast, moet de innovatie wel goed worden bestudeerd op onder meer praktische aspecten en kosteneffectiviteit. De minister is tot de conclusie gekomen dat de glazen overkapping op deze aspecten niet gunstig scoort (Uit www.verkeerskunde.nl 30 maart 2010)

 

juni 2010

Regio Utrecht wil glazen kap over A27 Vianen

De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek “De Duurzame Weg” laat een positieve kosten-batenanalyse zien voor een glazen overkapping over de A27 bij Vianen. Het concept van de glazen overkapping moet de luchtkwaliteit verbeteren en de geluidsoverlast verminderen. De Regio Utrecht (BRU) heeft besloten om dit concept in te dienen als milieuvriendelijk alternatief in het kader van de Planstudie A27 Lunetten-Hooipolder.
Movares voerde het onderzoek “De Duurzame Weg” uit in opdracht van Bestuur Regio Utrecht. Movares is ook de bedenker van het concept. Tien locaties langs de A27 zijn onderzocht op haalbaarheid van de overkapping. Deze haalbaarheid is gebaseerd op een kosten-batenanalyse, op technische uitvoerbaarheid en op landschappelijke inpasbaarheid. De uitkomsten zijn gebaseerd op aannames die nadere studie vergen en die voor een deel afhankelijk zijn van toekomstige politiek-bestuurlijke besluiten.
Volgens het concept “De Duurzame Weg” rijdt het verkeer op delen van de snelweg onder een glazen overkapping. OverkappingDe overkapping vermindert geluidsoverlast aanzienlijk. Ook filtert het systeem fijnstof en schadelijke gassen uit de lucht. Overlast voor de bewoners in de nabijheid van de snelweg vermindert hierdoor. Bovendien kan via zonnepanelen energie worden opgewekt en is door de overkapping veel minder onderhoud aan het asfalt nodig. De warmte die door de overkapping wordt veroorzaakt kan gebruikt worden voor verwarming van een naastgelegen wijk of voorzieningen als een zwembad.
Een belangrijk voordeel is de mogelijkheid om tot veel dichter bij de snelweg woningen te bouwen.
Naast de grote maatschappelijke en milieuvoordelen vergt een glazen overkapping forse investering waar niet altijd evenveel directe inkomstenmogelijkheden tegenover staan, zo blijkt uit de studie. Op basis van een totaalafweging moet per locatie door de betrokken partijen bepaald worden of realisatie haalbaar is.
Op de beoogde locatie bij Vianen zijn de extra opbrengsten door de overkapping in potentie zo hoog, dat deze in het onderzoek een positief saldo krijgt. Dit komt vooral door eventuele extra bebouwing, milieuwinst en vermindering van de geluidsoverlast.
Vorig jaar liet minister Eurlings overigens weten dat de milieuvoordelen van de „Duurzame weg” wat hem betreft nog niet zijn bewezen. Het afvangen van fijn stof onder een kap is in de praktijk nog onvoldoende bewezen, aldus Eurlings. En het leveren van warmte aan het collectieve warmtenet lijkt niet rendabel of moeilijk rendabel te maken, zo stelde de minister. (Uit: www.verkeersnet.nl, juni 2010)

juli 2010

Geen onderzoek glazen overkapping A27 bij De Bilt

Hollandsche Rading, Maartensdijk en Groenekan zijn volgens het Bestuur Regio Utrecht (BRU) niet geschikt als locatie voor een glazen overkapping van de A27.

 ,,Deze locaties zijn om redenen van financiën en landschappelijke inpasbaarheid niet geschikt,'' aldus een woordvoerder van de BRU.

De BRU heeft besloten om de mogelijkheden van zo'n overkapping, oftewel ‘duurzame weg', van de A27 bij Vianen verder te onderzoeken. Bij Vianen levert de overkapping van de snelweg in combinatie met woningbouw een positieve kosten-batenanalyse. De BRU baseert zich op de haalbaarheidsstudie ‘De duurzame weg' van Movares.
Er zijn tien locaties, van Hollandsche Rading tot aan Vianen, onderzocht op haalbaarheid van een overkapping. De haalbaarheid is gebaseerd op een kosten-batenanalyse, op technische uitvoerbaarheid en op landschappelijke inpasbaarheid.
Door de overkapping komt op locaties waar nu, vanwege milieuregels, vlak naast de weg geen woningen gebouwd mogen worden, waardevolle bouwgrond vrij. En die bouwgrond zorgt voor de financiële haalbaar van een duurzame weg. In De Bilt is geen extra (bouw)ruimte. De A27 is ingesloten door spoorwegen en de kernen Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading.
,,Wij voelen ons als gemeente door het onderzoeksresultaat gesterkt in het blijven bepleiten van duurzame, robuuste en toekomstvaste oplossingen in plaats van het door Rijkswaterstaat voorgestelde wettelijk minimaal noodzakelijke. Dit zullen we dan ook blijven doen via alle mogelijkheden die we daarvoor tot onze beschikking hebben,'' zo laat een gemeentewoordvoerder weten. Want de gemeente stelt dat, ondanks het gebrek aan financiële haalbaarheid in de gemeente, de studie laat zien dat er betere oplossingen mogelijk zijn voor geluid- en fijnstofproblemen langs de snelweg. ,,Het concept kan in de breedte worden beschouwd als een zeer milieuvriendelijke wijze om de milieueffecten van de weguitbreiding tegen te gaan.''
Overkapping
Het concept bestaat uit een overkapping van koud buigbaar, gelaagd glas die over de snelweg wordt geplaatst. De overkapping vermindert geluidsoverlast aanzienlijk. Ook filtert het systeem fijnstof en schadelijke gassen uit de lucht. Er is minder overlast voor bewoners die bij de snelweg wonen. Via zonnepanelen kan energie worden opgewekt. Door de overkapping is er veel minder onderhoud aan het asfalt nodig. De warmte die door de overkapping wordt veroorzaakt kan gebruikt worden voor verwarming van een naastgelegen wijk of voorzieningen als een zwembad. En een belangrijk voordeel is de mogelijkheid om tot veel dichter bij de snelweg woningen te bouwen.
Verbetering leefbaarheid
De Duurzame Weg zorgt voor een zeer sterke vermindering van de geluidsoverlast. Geluidsschermen zijn dan niet langer nodig. Uit rapport van Movares blijkt dat de potentiële
geluidsreductie het grootst is bij Hollandsche Rading, Veemarkt en Vianen.
Bij de bestaande bebouwing langs snelweg, bij Hollandsche Rading, Maartensdijk, Groenekan, Voordorp en Vianen wordt door de sterke vermindering van geluidsoverlast en van fijnstof de leefbaarheid in deze woongebieden zeer sterk verbeterd. ,,Om de leefbaarheid van de kernen Hollandsche Rading, Groenekan en Veemarkt/Voordorp, duurzaam en toekomstvast te verbeteren (anders dan door geluidsschermen) is de toepassing van de Duurzame Weg een goede oplossing,'' aldus het rapport.(nieuwsover.nl de Bilt juli 2010)

17 juli 2010

Motie van gemeenteraad de Bilt naar informateur prof. dr. U. Rosenthal.

Motie, ingediend door de fracties van de VVD, GroenLinks/PvdA, D66 en SP ter verzending van een brief over de aanpak van de gevolgen van de aanleg van de A27 aan de informateur voor de vorming van het nieuwe kabinet, de heer prof. dr. U. Rosenthal.
De raad van de gemeente De Bilt, in vergadering bijeen op donderdag 17 juni 2010,
Kennis genomen hebbend van de informaties die door de heer Rosenthal worden ingewonnen ten einde te komen tot de vorming van een nieuw kabinet;
Overwegende, dat de gemeenteraad op dient te komen voor de belangen van de inwoners van de kernen van de gemeente De Bilt die getroffen zullen worden door de nadelige gevolgen van de verbreding van de A27 voor de leefbaarheid van hun leefomgeving;
Overwegende, dat de gemeenteraad van De Bilt bij meerdere gelegenheden en in een tweetal moties uitsprak, die nadelige gevolgen voor de inwoners effectief en op duurzame wijze te willen< bestrijden
Voorts overwegende, dat eveneens tegen de te verwachten inbreuk op de groene kwaliteiten van de gemeente De Bilt (liggend in twee Nationale Landschappen) als gevolg van de genoemde verbreding effectieve en duurzame maatregelen genomen moeten worden ;
In het bewustzijn van de noodzaak tot bezuiniging als gevolg van de bestaande economische omstandigheden, maar tevens van mening, dat investeringen die de leefbaarheid van de fysieke omgeving van de burgers en de groene kwaliteiten van de gemeente waarborgen noodzakelijk blijven,
Besluit Het College op te dragen, door middel van geformuleerde brief de informateur te vragen de politieke partijen in de Tweede Kamer op de hoogte te stellen van deze brief en hen te verzoeken deze brief in hun overwegingen te betrekken
En gaat over tot de orde van de dag. (Uit www.debilt.nl, juli 2010)

17 juli 2010

Motie van gemeenteraad de Bilt m.b.t. juridische ondersteuning van groepen en individuen in verzet tegen verbreding A 27

Motie, ingediend door de fracties van de VVD, GroenLinks/PvdA, D66 over de mogelijke verbreding
van de Rijksweg A27
DE RAAD VAN DE GEMEENTE DE BILT, in vergadering bijeen op 17 juni 2010,
GELET OP:
de in zijn vergadering van 5 november 2009 nagenoeg raadsbreed overgenomen motie om in het kader van het plan van Rijkswaterstaat tot verbreding van de Rijksweg A27 in te zetten op een maximale oplossing van de geluidsoverlast en luchtverontreiniging als gevolg van de A27;
OVERWEGENDE:
- dat Rijkswaterstaat voortgang geeft aan de plannen tot verbreding van de Rijksweg A27; - dat de voorziene verbreding en de dientengevolge toenemende geluidsoverlast en luchtverontreiniging, de leefbaarheid in de door de A27 doorsneden woonkernen Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading verder in het geding brengt; - dat Rijkswaterstaat thans werkt aan een Milieu-Effect-Rapportage (MER) en een Ontwerp- Tracé-Besluit (OTB) in het kader van de plannen tot verbreding van de A27; - dat Rijkswaterstaat in de Milieu-Effect-Rapportage naar verwachting slechts maatregelen zal voorstellen om aan de wettelijke normstelling voor geluidsbelasting en luchtkwaliteit te kunnen voldoen;
- dat tussen gemeente, bewonersgroepen en belangenverenigingen nauw contact en overleg bestaat om met gezamenlijke inspanning te komen tot het realiseren van de maximale oplossing voor de geluidsoverlast en luchtverontreiniging als gevolg van de A27;
- dat als gevolg van de inwerkingtreding per 31 maart 2010 van de Crisis- en Herstelwet, de gemeentelijke invloed zich in het kader van de formele procedure van de Milieu-Effect- Rapportage en het Ontwerp-Tracé-Besluit beperkt tot het indienen van een inspraakreactie en de gemeente bijgevolg niet langer bevoegd is om bezwaar en beroep aan te tekenen;
VERZOEKT HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS:
om de bewonersgroepen en belangenverenigingen met juridische deskundigheid te ondersteunen en faciliteren bij de benutting van hun mogelijkheden van bezwaar en beroep tegen besluiten in het kader van de planprocedures rond de verbreding van de A27, teneinde de maximale oplossing inzake de geluidsoverlast en luchtverontreiniging als gevolg van de A27 te waarborgen. en gaat over tot de orde van de dag.( www.debilt.nl, juli 2010)

 

Wegverbredingen Ring van Utrecht
21 september 2010

Kracht van Utrecht

Alternatief van 'Kracht van Utrecht"
Uitbreiding O.V.

Bronnen:
Persbericht MER Ring Utrecht
Samenvatting MER Ring van Utrecht
Volledige MER Ring utrecht
Nota bewonersvereniging Voordorp

 

Gemeenteraad De Bilt 30 september over verbreding A 27
30 september 2010

Donderdag 30 september 2010 is tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie van de SP aangenomen.
De motie dringt aan op het verrichten van onderzoek naar de haalbaarheid en de effecten van duurzame en integrale oplossingen voor de verbreding van de A27, de landschappelijke inpassing van die verbreding en naar de effecten die de voorstellen van Rijkswaterstaat hebben voor de diverse kernen.
De gehele raad ondersteunde de motie en het college heeft deze overgenomen. Men gaat aan de slag om het benodigde krediet te vinden.Volledige tekst motie SP en artikel hierover in deVierklank (6-10-2010)

 

MER A27 is beschikbaar

Op 12 november is de Milieu Effectrapportage (MER) van de wegverbreding van de A27 tussen Utrecht Noord en Hilversum, alsmede een deel van de A1, gepubliceerd.
Het tracé ter hoogte van Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading wordt verbreed van 2x2 naar 2x3 rijstroken, met een spitsstrook. De middenberm wordt verbreed, waarmee de mogelijkheid ontstaat om daar in de toekomst een railverbinding aan te leggen. De viaducten worden verbreed, de bestaande geluidschermen worden vervangen.
Bij Maartensdijk en Hollandsche Rading komt er een nieuw scherm aan de westzijde, bij Groenekan komt een langer scherm aan de westkant.A27 door Maartensdijk De geluidshinder, die het sterk toegenomen verkeer veroorzaakt, wordt bestreden door het gebruik van dubbellaags geluidsdempend ZOAB over het hele traject.
De bestaande dassentunnels worden verlengd.
Er worden compenserende maatregelen aangekondigd voor het verlies van leefgebied van das, de ringslang, levend-barende hagedis, hazelworm en kleine modderkruiper. Dat zijn allemaal soorten die beschermd worden door de Flora en Faunawet.
De bosschages en bomenrijen langs de snelweg worden over grote lengtes omgezaagd. Ter compensatie van de aantasting van de ecologische hoofdstructuur wordt een stuk grond, dat jaren geleden is onteigend van Het Gooisch Natuurreservaat voor de aanleg van op- en afritten bij Hilversum, nu weer teruggegeven. Dat is mogelijk omdat daar de aansluitingen sterk vereenvoudigd worden.
Op 23 november is er een informatiemarkt in het Groen-horstcollege. Daar worden de plannen gepresenteerd. Bezwaren (zienswijzen) moeten binnen 6 weken worden ingediend. Wie nu geen reactie geeft, verliest deze mogelijkheid.
Het hele plan valt onder de crisis en herstelwet, waardoor de bezwaarmogelijkheden beperkt zijn.

De hele MER is 535 MB groot en staat op een CD-rom ( OTB A27-A1) die te bestellen is bij stephan.lahaye@rws.nl. (gratis). De belangrijkste documenten zijn: Toelichting (= eigenlijke MER) en Besluit ( = samenvatting)

 

Informatieavond over ontwerptracé A 27 voor Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading
23 november 2010

Op 23 november was de informatieavond over de plannen voor de A27 bij onze dorpen: goed verzorgd met een fraaie interactieve digitale kaart, grote tekeningen, en veel medewerkers van Rijkswaterstaat om alle vragen te beantwoorden. De natuur langs de Rijksweg krijgt het zwaar te verduren. Aan de westkant zal de bosstrook tussen de weg en de spoorlijn vrijwel volledig verdwijnen. Daar komen asfalt en talud voor in de plaats. Ook de aanwezige dassenburcht moet weg. Ter compensatie wordt verwezen naar nieuwe natuur op een stuk aan te leggen heide bij Hilversum. Gelukkig begrijpen ook ingenieurs dat planten en dieren van de natte polder niet zullen verhuizen naar een heideveld! Wij vinden het beter als er een stevige natuurstrook wordt aangelegd aan de oostzijde van de weg. Het viaduct van “de bult”, met de aansluitng op de N234, moet gereconstrueerd worden, maar het is nog onbekend hoe dat gaat gebeuren. De wildpassage over het viaduct mag in elk geval niet vervallen. Een mooie gelegenheid om deze passage robuust te maken. Ter plekke kon een zienswijze ingediend worden bij aanwezige notulisten. Het bestuur van de Stichting Behoud Prinsenlaan heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Een schriftelijke zienswijze zal nog worden ingediend voor 23 december.

 

Quickscan gemeente De Bilt naar alternatieven en oplossingen voor problemen bij verbreding A27 23 november 2010

De gemeente De Bilt heeft op verzoek van de gemeenteraad in een quickscan een aantal zaken onderzocht m.b.t. de verbreding van de A 27.
Onderzocht zijn de punten:
-Het onderzoek naar de effecten van duurzame integrale oplossingen voor verbreding van de A 27;
-Onderzoek naar de effecten van het voorstellen van Rijkswaterstaat voor de kernen;
-het uitvoeren van een nulmeting op gebied van geluid, fijnstof en licht;
-het inwinnen van informatie bij ProRail over de aanpak van de spoorlijk Utrecht - Almere;
-het onderzoek naar de verdiepte aanleg van de A4 en de aspecten die daarbij van belang zijn geweest

 

Concept zienswijze van de gemeente de Bilt naar aanleiding van de MER en OTB van de A 27

In de commissievergadering Openbare Ruimte van 7 december 2010 is o.a. besproken de concept zienswijze van de gemeente De Bilt met betrekking tot de verbreding van de A27. Deze concept zienswijze is vrij uitgebreid en zet kritische noten bij de conclusies uit de MER en OTB .Het gaat hierbij om zowel de geluidshinder, de fijnstofhinder als de compensatie voor het verlies van natuurwaarden.

 

Zienswijze Stichting Prinsenlaan en ommelanden bij het ontwerp tracé besluit A27/A1

De Stichting Behoud Prinsenlaan en Ommelanden heeft een zienswijze opgesteld, waarin de belangen van landschap en natuur behartigd worden.
In de zienswijze komen in de volgende onderwerpen aan bod:

  1. De ruige bosstrook aan de westkant van de A27 verdwijnt voor de wegverbreding; we vinden dat daar een nieuwe bosstrook aan de oostkant voor moet terugkomen.
  2. Het leefgebied van verschillende beschermde dieren verdwijnt (vleermuizen, waaronder zeldzame soorten, ringslangen, salamanders, kleine modderkruiper, en enkele zeldzame muizensoorten). Een gegronde reden om de bosstrook te vervangen door een nieuwe strook met enkele poelen en natuurvriendelijke oevers en de faunapassage over het viaduct steviger te maken.
  3. In de stukken ontbreken verschillende beschermde soorten, en wordt de aanwezigheid van de dassenclan die langs de snelweg woont ontkend;
  4. Plannen voor de vervanging van het viaduct van de afslag Bilthoven/Maartensdijk (“de bult’) zijn er nog niet, terwijl die wel zijn aangekondigd. Waarschijnlijk zullen de dassen daar verdreven worden. Ook is er geen aansluiting op de nieuwe 14-baansweg langs Utrecht; dan moet het tracé tot Nieuwe Wetering  waarschijnlijk 8 baans worden.
  5. De Flora en Faunawet wordt verkeerd toegepast. Vernietigde leefgebieden zouden gecompenseerd worden door de aanleg van een stuk hei bij Hilversum, waar de dieren uit onze omgeving helemaal niet kunnen leven en ook niet naartoe kunnen vluchten.
  6. Er moet een immense hoeveelheid informatie doorgewerkt worden (zeven ordners vol papier!), en de  tijd om te reageren is beperkt. Bovendien staat het Milieu Effect Rapport niet op de CD ROM die je kunt opvragen, en spreken de documenten elkaar op verschillende punten tegen.

Afgelopen 7 december is er in de raadscommissie OR van De Bilt gesproken over de zienswijze van de gemeente. Deze wordt door alle partijen in de Raad onderschreven. Men wil extra voorzieningen tegen de geluidshinder. Over de kosten daarvan –geschat op bijna 3 miljoen- moet de wethouder gaan onderhandelen met Rijkswaterstaat en de provincie. Alles over de geluidshinder is te vinden op de website van de stichting Stop Geluidshinder Maartensdijk (www.ssgm.nl)

 

Zienswijzen A27/A1 samengevat (2010)

Het Ontwerp-tracébesluit voor de A27/A1 heeft eind 2010 zes weken ter inzage gelegen. Er zijn 460 zienswijzen binnengekomen bij het Centrum Publieksparticipatie (CPP). Het CPP heeft een korte samenvatting gemaakt van de ontvangen reacties.

Op dit moment analyseert Rijkswaterstaat alle reacties. Mede op basis van de aandachtspunten in de zienswijzen wordt het Ontwerp-tracébesluit uitgewerkt naar een Tracébesluit. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat aan de antwoorden op de zienswijzen. Bij de publicatie van het Tracébesluit ontvangen de indieners schriftelijk antwoord. Naar verwachting zal dit halverwege het jaar zijn.

Parallel aan dit besluitvormingstraject gaat Rijkswaterstaat in gesprek met bewonersgroepen over de vormgeving van de geluidsschermen langs de A27 en A1. Betrokken bewonersgroepen ontvangen hier binnenkort meer informatie over.

Antwoordnota van rijkswaterstaat op aal zienswijzen die zijn ingediend m.b.t. verbreding van de A27
( 16-9-2014)

Het heeft drieënhalf jaar geduurd, maar nu is er dan een reactie van Rijkswaterstaat op de bezwaren die er toentertijd ingediend zijn tegen de uitbreidingsplannen van de weg.

Belangrijkste resultaat is dat naar aanleiding van onze zienswijze de beplanting aan de westzijde van de snelweg niet gerooid wordt. Dat was ook helemaal niet nodig.
En verder dat de sloten langs de snelweg een plas-dras talud krijgen.
En er is ook nog een uitgebreid dassenonderzoek gedaan (door het bureau van Jaap Mulder, een onderzoek met gezenderde dassen). De dassenburcht bij de bult blijft ongedeerd, en de dassenpassage op het viaduct ook. Althans: de dassenpassage moet worden ingepast in het nieuwe ontwerp, er komen daar stoplichten. De verschillende dassentunnels worden goed gebruikt -dat was al bekend- en ze worden verlengd onder de bredere weg door.
De verlichting wordt milieuvriendelijker, en houdt rekening met de aanwezige vleermuispopulatie. Dat is ook nog een reden om de bestaande houtwallen en bosjes zoveel mogelijk te handhaven, behalve de landschappelijke waarden van het coulissenlandschap van Maartensdijk.
De Stichting Behoud Prinsenlaan wordt bedankt voor de uitgebreide soortenkennis van het gebied; deze was al bekend bij RW dankzij diverse aanvullende onderzoeken, en staat –verspreid- opgenomen in verschillende documenten van vele honderden pagina’s.
De verschillende compenserende en mitigerende maatregelen worden ruim voor begin van de werkzaamheden uitgevoerd. Dan kunnen de dieren verhuizen naar de nieuwe natuur. Dat is bijvoorbeeld van belang voor de waterdieren, want er worden sloten “verplaatst”.

de bult
Ontwerp van 'de bult in de plannen van Rijkswaterstaat

Het complete document bestaat uit 4 delen te weten:

  1. het tracébesluit zelf
  2. de kaarten van het betreffende tracé
  3. de bijlagen
  4. antwoordnota op de ingediende zienswijzen (Pag 152 - 185 is antwoord op zienswijze stichting Prinsenlaantje}

Er komen informatieavonden over de vervolgplannen. Voor Maartensdijk is dat op woensdag 24 september 19 tot 21 uur In het Groenhorst College. Ook in De Bilt op 1 oktober in HF Witte Centrum 19 tot 21 uur.
Voor de complete documenten kunt u terecht op www.rws.nl/a27a1utrecht-eemnes-bunschoten

We zijn blij met de aandacht die er bij de wegverbreding nu wordt besteed aan behoud van de natuurwaarden. En ook dat de dassen- en vleermuizen populatie goed onderzocht zijn en er protocollen voor worden gehanteerd tijdens de werkzaamheden.

VERDER
In VERDER werken gemeenten, provincie en het rijk samen om de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland te verbeteren. VERDER onderzoekt welke maatregelen nodig zijn, zodat het verkeer in 2020 beter doorrijdt. Investeren in openbaar vervoer, fiets, verkeersmanagement en lokale wegen is daarbij belangrijk. Daarnaast blijven maatregelen op de snelwegen nodig. Daarom bestudeert VERDER in planstudies met welke maatregelen de snelwegen bereikbaar blijven.

Wilt u meer weten over deze maatregelen? Kijkt u dan op www.ikgaverder.nl.

 

Verslag van gesprek van SBP mt Rijkswaterstaat (RWS) over ecologische inpassing verbreding A27 ( 07-03-2016)

Overleg met Rijkswaterstaat en aannemer over verbreding A27 28 oktober 2016:
nog steeds veel onduidelijkheid

Tijdens een overleg* op 28 oktober met Rijkswaterstaat (RWS) en aannemer 3angle die de verbreding van de A27 gaat uitvoeren, heeft de Stichting Behoud Prinsenlaan een reeks verlangens op tafel gelegd. Deze gaan over natuurbehoud, behoud van cultureel erfgoed en de kwaliteit van de lucht en geluidhinder. Onderwerpen die nauw samenhangen: bomen en struiken verminderen de concentratie fijnstof en helpen geluid tegen te houden. En dan is er nog het welzijn van dieren en het cultuurlandschap ('slagenlandschap') dat volgens SBP zoveel mogelijk in stand gehouden moet worden.

Natuurcompensatie
Als gevolg van de wegverbreding zullen bomen gekapt worden. Aan de oostkant van de snelweg, ten noorden van de Nieuwe Wetering, staan nu drie bomenrijen. In de plannen van RWS blijven er daarvan maar maximaal twee rijen over. De andere bomenrij wordt gekapt omdat de parallel aan de snelweg lopende sloot moet worden verbreed. RWS zegt dat er compensatie komt, met andere woorden dat er elders bomen zullen worden geplant – tussen Maartendijk en de Nieuwe Wetering - maar nog steeds staat niet vast waar en in welke mate dat zal gebeuren. SBP stelt voor om de grond die vrijkomt bij het graven van de sloot te gebruiken voor een zandrug langs de A27 – deze zou als een soort geluidwal kunnen dienen. Op die zandrug zou dan een griendstrook aangeplant worden, onder meer ter versterking van het slagenlandschap. Daarnaast stelt SBP dat de compensatie voor de gekapte bomen in de directe omgeving moet plaatsvinden.

Geluidwering
De geluidswering bij Maartensdijk wordt vernieuwd. Er komt zelfs een klein stukje scherm bij, ten noorden van de Dorpsweg aan de westkant van de snelweg. Dat geldt ook voor Hollandsche Rading (kruising Vuurse Dreef). Vraag aan RWS: waarom wordt er ten zuiden van Maartensdijk aan de oostkant, ter hoogte van de sportvelden geen scherm aangelegd, het geluid van de snelweg heeft daar in oostelijke richting immers vrij spel? De deskundige die bij het gesprek aanwezig was, kon geen antwoord geven. Over dit onderwerp komt nog een apart gesprek met een geluidsdeskundige van RWS

Dassenpassage
De plannen van RWS omvatten ook een dassenpassage onder de A27. Die komt iets ten noorden van de Nieuwe Wetering. SBP stelt dat de carpoolplaats bij het tankstation – die zal worden uitgebreid – dicht bij de ingang van de geplande dassenpassage ligt. Vraag is of daar geen bosje kan worden aangelegd, zoals ook al gepland staat voor de zuidkant van de Nieuwe Weteringseweg (plan A27/A12 – zie hieronder). RWS stelt dat het betreffende terrein niet haar eigendom is maar zegt toe dit punt bij de gemeente De Bilt in te brengen. Overigens heeft aannemerscombinatie 3Angle een deskundige aangetrokken die overleg voert met de Dassenwerkgroep Utrecht en 't Gooi. www.dassenwerkgroeputrecht.nl

Faunapassage en bomenrij
Voor de verbreding van de A27 tussen Utrecht en Eemnes werkt RWS overigens met twee plannen:
-A27/A1 voor het traject Utrecht Noord-Eemnes-Hoevelaken. Start werkzaamheden: maart 2017. De hierboven genoemde punten hebben betrekking op dit plan, waarvan de zuidelijke grens ligt iets ten zuiden van de Nieuwe Wetering.
-A27/A12 voor de Ring Utrecht. Dit plan omvat het gedeelte van de A27 van de aansluiting Nieuwe Weteringseweg tot Utrecht Noord, en verkeert in een priller stadium. De werkzaamheden beginnen pas in 2019.
Op de tekeningen van dit Ring Utrecht-plan is te zien dat er weliswaar aan de oostzijde van de snelweg ten zuiden van het BP-tankstation bomen en groen zullen worden geplant - ter compensatie van kap aan de westzijde -, maar dat er geen ononderbroken rij zal ontstaan, maar juist een opstelling openingen, zodat eer zichtlijnen in oostelijke richting zijn. Dit is bedacht door de landschapsarchitect die RWS heeft ingeschakeld. SBP wijst erop dat dit indruist tegen het in de loop van eeuwen gegroeide slagenlandschap. RWS zegt toe hier nog eens naar te kijken.
Tot slot: RWS meldde van plan te zijn een faunapassage (ook wel: ecopassage) aan te leggen, maar de exacte plek is nog niet bepaald.
*Bij het gesprek op het kantoor van Rijkswaterstaat waren aanwezig omgevingsmanagers Victor Loehr en (ged.) Niels Hubbers van RWS, twee vertegenwoordigers van aannemerscombinatie 3angle, en twee bestuursleden van de SBP.

 

 

 

 

 

 

 

-