De Raad, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

       bewonersverenigingen verzameld onder de noemer Erop of Eronder, dinsdag 28 september in overleg met vertegenwoordigers van de fracties van gemeenteraad De Bilt, geconcludeerd hebben dat goede communicatie en nauwe samenwerking noodzakelijk blijft;

       is gebleken dat de variant De Duurzame Weg (Movares) onhaalbaar is;

       alle aanwezige vertegenwoordigers van de Biltse politiek aangegeven hebben het belang in te zien van nader onderzoek naar duurzame alternatieven;

gelet op:

       de aangenomen motie van 18 februari jl.

Vraagt het college

1.     Op zeer korte termijn een quick scan te laten uitvoeren naar de mogelijke alternatieven voor verbreding van de A27 om haalbaarheid en effecten van duurzame en integrale oplossingen inzichtelijk te krijgen, waarbij gelet dient te worden op:

o      ligging op maaiveld niveau

o      integrale aanpak met spoorweg Utrecht Hilversum

o      geluid (55 dB(A))

o      luchtkwaliteit

o      licht

o      landschappelijke inpassing (inclusief dorpsaanzicht)

2.     Tevens onderzoek te doen naar bovengenoemde (relevante) effecten die de voorstellen van Rijkswaterstaat hebben voor de diverse kernen.

3.     Een zogenaamde nulmeting op gebied van geluid, luchtkwaliteit en licht te laten verrichten om vergelijking van de nieuwe situatie met de huidige mogelijk te maken

4.     Een aanspreekpunt voor de bewonersgroepen te benoemen en tevens gekwalificeerde juridische ondersteuning beschikbaar te stellen

5.     Bij ProRail informatie in te winnen over het beleid dat zij voor de toekomst voorstaat en de wijze waarop zich dit verhoudt tot de diverse alternatieven, met name ten aanzien van ongelijkvloerse kruisingen in relatie tot verhoogde aanleg van de A27

6.     Onderzoek te doen bij gemeenten betrokken bij de aanleg van de A4 naar de resultaten die de verdiepte aanleg heeft teweeg gebracht.

En gaat over tot de orde van de dag.