Stichting behoud
naam
en ommelanden
herfst voorjaar

Ontwikkelingen rond 'het Koningsbed' in dchronologische volgorde

Uitbreidingsplannen Koningsbed (mei 2011)

oude situatie

Huidige situatie

De overige agrarische gronden zullen verkocht worden aan andere boeren.
Om te zien of dit plan haalbaar is, wordt er aan de gemeente De Bilt een principe uitspraak gevraagd.

nieuwe situatie

Beoogde nieuwe situatie (klik op plaat om te vergroten)

 

Prinsenlaan Stichting geeft haar mening over uitbreidingsplannen Koningsbed
De eigenaar van Bed en Breakfast Het Koningsbed heeft via de kranten laten weten dat het bedrijf zal worden uitgebreid tot een hotel met 19 kamers met een conferentiecentrum en restaurant faciliteiten. Daarvoor moet het agrarisch bedrijf een multifunctioneel landgoed worden. Er komt een nieuw en erg hoog boerderij-achtig gebouw, uitbreiding van parkeerplaatsen en een kantoorruimte op het erf en een kleine “schuilstal” , terwijl de oude stal wordt afgebroken.

De Stichting Behoud Prinsenlaan e.o. vindt de natuurontwikkeling een prachtig initiatief, maar zet vraagtekens bij de haalbaarheid ervan. De plannen zij nogal mager en er is geen zicht op dat ze ook echt uitgevoerd worden.
Ook vraagt de stichting aandacht voor het goed regelen van de bestemming van het Prinsenlaantje als boslaantje, en voor het beschermen van de elzensingels als te behouden houtopstanden. Dat zou de gemeente moeten opnemen in het nieuwe bestemmingsplan van 2012.

Gemeente De Bilt wil in principe medewerking verlenen aan de nieuwe uitbreidingsplannen van het Koningsbed. (juni 2011)
De gemeente meent dat het ontwikkelingsplan van Het Koningbad zou stroken met de door de gemeente gewenste ontwikkelingen zoals neergelegd in 'Het Bilts manifest' Het hele commentaat van de gemeente op de uitbreidingsplannen van Het Koningsbed is te lezen in 'principe-uitspraak prinsenlaan 80, Groenekan'


Bespreking in de Gemeenteraadvan de uitbreidingsplannen van ’t Koningsbed
(september 2011)
Er komt toch een openbare bespreking van de uitbreidingsplannen van het Koningsbed. Deze zal plaatsvinden in de Commissie Openbare Ruimte en in de Gemeenteraad van november of december 2011.
Tijdens de raadsvergadering van 29 september jl. is dit punt op verzoek van de fractie van de SGP geagendeerd.
Bij de bespreking worden ook de nota van de Stichting Behoud Prinsenlaan en de reactie van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark op deze uitbreidingsplannen betrokken.
Er moet ook nog een schriftelijke toelichting komen van Burgemeester en Wethouders op hun principebesluit van begin juli om mee te werken aan de uitbreidingsplannen.

 

Ruimtelijke randvoorwaarden ’t Koningsbed (26 april 2012)

dassenDe gemeenteraad van De Bilt heeft op 26 april 2012 de ruimtelijke randvoorwaarden vastgesteld, waaraan de ontwikkeling van het B en B ’t Koningsbed moet voldoen om te kunnen doorgroeien naar een grotere accommodatie. Het is een uitgebreid rapport, waarin de meeste aanbevelingen van onze stichting zijn overgenomen. (het hele rapport met begeleidende documenten is te vinden op de website van de gemeente De Bilt in de Raadstukken van 26 april 2012).
De randvoorwaarden worden later in de vorm van een contract met de eigenaar verplichtend overeengekomen.
De gemeente vindt het belangrijk dat de nieuwe bebouwing goed ingepast wordt in het landschap, en dat de natuur erop vooruit gaat. De (dichtgegooide) sloot midden over het kavel moet weer worden open gegraven en van natuurvriendelijk oevers voorzien. Een nieuwe houtsingel aan de westzijde moet uit streekeigen beplanting bestaan en aansluiten op een –nog aan te leggen- dassentunnel onder de Nw Weteringsweg. ( fig 1 met de beoogde “dassenroute”). Ook in het nog aan te leggen bosje met een poel erbij horen streekeigen soorten. Het voormalige weiland blijft grasland.
De nieuwe bebouwing moet transparant zijn, en geplaatst zichtlijnenworden met behoud van de zichtlijnen, dus anders dan het huidige logeergebouw! Dat betekent glazen verbindingsgangen tussen de verschillende gebouwen en een erfbeplanting die open van structuur is (fig 2). De erfbeplanting kan daardoor grotendeels behouden blijven. Het prinsenlaantje moet als waardevolle historische route en natuurverbinding gehandhaafd blijven.
Verder zijn er randvoorwaarden die voortkomen uit provinciaal beleid, zoals de eis dat het bebouwde oppervlak maximaal 50% is van het te slopen oppervlak (de oude stal).
In de komende maanden zal het plan nog regelmatig terugkomen op de agenda van de gemeente, als de verschillende vergunningen aangevraagd worden.

Ontwerpbestemmingsplan "Prinsenlaan 80 Groenekan"
De partiële herziening van het Bestemmingsplan 'Maartensdijk Buitengebied 2000' ten behoeve van de plannen van het B&B het Koningsbed, Prinsenlaan 80, Groenekan, ligt momenteel ter inzage.
De Stichting heeft naar aanleiding hiervan een zienswijze opgesteld, waarin de volgende punten worden genoemd:
Veel adviezen van de Stichting zijn overgenomen in de Ruimtelijke Randvoorwaarden en het Ontwerpbestemmingsplan. De natuur in het Prinsenlaangebied lijkt hiermee een goede impuls te krijgen.
Vraagtekens worden gezet bij het feit dat in dit ontwerpbestemmingsplan natuurontwikkeling pas zal plaatsvinden nadat bouwplannen en erfinrichting gerealiseerd zijn. Dit is in strijd met de Flora- en Faunawet, die eist dat compensatie vooraf moet plaatsvinden.
Verder wordt gesteld dat de faunapassage (N234) zeer belangrijk is.
Ook moet vooraf een quickscan uitgevoerd worden om te zien of in het plangebied beschermde soorten voorkomen (vleermuizen, ringslangen).

Wijziging bestemmingsplan ter inzage
Vanaf half november ligt de wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied ter inzage op het gemeentehuis (ook via de website van de gemeente De Bilt). het betreft de nieuwe bestemming van ‘t Koningsbed. Het erf krijgt de bestemming “verblijfsrecreatie”, strikt beperkt tot een hotelfunctie. Het erfkavel en het Prinsenlaantje krijgen de bestemming “natuur”. Aan de totstandkoming van deze wijziging heeft de gemeente een aantal voorwaarden verbonden. Deze liggen vast in de nota van Ruimtelijke Randvoorwaarden, waar veel van de adviezen van onze Stichting in zijn overgenomen. Als gevolg van onze zienswijze, ingebracht in het voortraject, is er ook een bepaling opgenomen over een dassenpassage onder de Nieuwe Weteringseweg. De gemeente zal zich inzetten om dat bij de provincie voor elkaar te krijgen. De natuurontwikkeling in het plan is een verplichting voor de eigenaar; deze is vastgelegd in een contract met de gemeente. We gaan als Stichting Behoud Prinsenlaan geen bezwaar meer maken –ook al vinden we de nieuwbouw erg groot en hadden we liever geen gebiedsvreemde activiteiten. Er komen een paar mooie stukken natuur bij in het kale land westelijk van het prinsenlaantje. Er komt een bosje naast het laantje, met een poel en een zandhoop, op de plek waar vroeger het “kluizenaarsbosje” was. De dassen kunnen hier rustig een burcht maken: er mogen geen honden of wandelaars komen. In het midden van het kavel komt een sloot terug, met natuurvriendelijke oevers, en aan de westzijde een houtsingel. Deze zal de dassen geleiden naar de oversteekplaats. De erfbeplanting blijft zoveel mogelijk bestaan, en in de boerderijachtige nieuwbouw wordt rekening gehouden met de kavelrichting o.a. door middel van transparante verbindingsgangen. Inmiddels zijn er dammen met duikers gelegd om de verschillende boeren toegang te geven tot hun land. Ook deze winter zal er weer een deel van de houtsingel van het prinsenlaantje worden gekapt (“afgezet”), conform het vijfjaren onderhoudsplan. Wij organiseren geen vrijwilligersdag, omdat de kap zodanig grootschalig is, dat je er als vrijwilliger geen zinvolle bijdrage aan kunt leveren.


Vernietiging bestemmingsplan Prinsenlaantje (juli 2013)
De gemeente De Bilt heeft eind 2012 het bestemmingsplan voor het Prinsenlaantje, het erfkavel en een deel van het agrarisch land rondom ‘t Koningsbed gewijzigd.
Een deel werd natuur (prinsenlaantje, singels, hooi/weiland, bosje) en een deel werd “gemengd” waar nieuwbouw en parkeerplaatsen voor het hotel moeten komen. Dit laatste betreft het voormalig erf.
Als uitkomst van een procedure bij de Raad van State is deze wijziging van het bestemmingsplan vernietigd per 31 juli 2013. Het hele gebied blijft zoals het was: agrarisch.
Er ontstaat nu ook een vreemde misser in de uitspraak op onze bezwaren tegen het nieuwe bestemmingsplan buitengebied (daterend van juni 2012). “De bestemming van het Prinsenlaantje moet natuur worden” hebben wij gezegd. Antwoord was : dat is al geregeld.
Het is bovendien onduidelijk geworden hoe het verder gaat met de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwplannen van het hotel, die ter inzage heeft gelegen.
De Stichting Behoud Prinsenlaan gaat de komende weken uitzoeken welke stappen er nu genomen kunnen worden.

Onderstaand de uitspraak van de Raad van State. juli 2013)
Vaststellingsbesluit bestemmingplan ‘Prinsenlaan 80 Groenekan’ vernietigd
Op 27 september 2012 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Prinsenlaan 80 Groenekan’ gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Prinsenlaan 80 Groenekan’ heeft met ingang van 15 november 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen.
Tegen het plan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 31 juli 2013 heeft Raad van State uitspraak gedaan en het beroep gegrond verklaard. Het raadsbesluit ter vaststelling van bestemmingsplan ‘Prinsenlaan 80 Groenekan’ is hiermee vernietigd.
Het plangebied: Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding (plankaart) en heeft betrekking op de Prinsenlaan en het naastgelegen perceel aan de Prinsenlaan 80 te Groenekan.
Aanleiding: Aanleiding voor de bestemmingsplanwijziging was het verzoek om op dit perceel een functiewijziging van het bestaande agrarisch bedrijf mogelijk te maken. In de nieuwe situatie zou, onder de bestemming ‘gemengd’ en ‘wonen’, een landschappelijk ingepast bouwcluster opgericht worden. Het overige deel van het plangebied zou als ‘natuur’ worden bestemd.
Uitspraak Raad van State: Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 31 juli 2013 heeft de Raad van State uitspraak gedaan onder nummer 201211685/1/R2. Met deze uitspraak is het beroep gegrond verklaard en het besluit tot de vaststelling van het bestemmingsplan op eerder genoemde datum vernietigd.

Hierdoor is het bestemmingsplan ‘Prinsenlaan 80 Groenekan’ komen te vervallen.

Voorbereidingen voor nieuw bestemmingsplan ‘Koningsbed’
Het college van B&W heeft onlangs besloten, dat er een nieuwe procedure wordt gestart om de ontwikkelingen mogelijk te maken. Deze moeten dan wel getoetst worden aan het nieuwe provinciale ruimtelijke beleid. Het prinsenlaangebied is daarbij “overwegend agrarisch”en er wordt terughoudend omgegaan met nieuwe niet-agrarische activiteiten. Het bestuur van de Stichting heeft inmiddels contact gehad met de gemeente, vanwege de witte vlek die er nu in het nieuwe Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebeid Maartensdijk staat bij Prinsenlaan 80 en het Prinsenlaantje. Dat ontwerp bestemmingsplan ligt momenteel ter inzage. Er ligt een afspraak voor een gesprek op het gemeentehuis om de stand van zaken door te nemen en te horen welke aanpassingen er in de plannen komen.

De Stichting heeft een zienswijze ingediend bij het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk 2012.(Deze zienswijze wat aangescherpt t.o.v. de zienswijze die ingediend was op het voorontwerp wijzinging bestemmingspaln van de gemeente)
In dit nieuwe bestemmingsplan worden allerlei tussentijdse wijzigingen van de afgelopen 10 jaar verwerkt. Maar er zijn ook een paar nieuwe dingen: de singels, bosjes en poelen in het buitengebied zijn beter beschermd dan voorheen.
Er mag niet meer zonder vergunning gerooid of gesloopt worden. Wij vinden dat ook het gedeeltelijk rooien en aantasten van de natuurwaarden niet zou moeten mogen en dat daarvoor ook een vergunning zou moeten worden aangevraagd.
De uitbereiding van de stallencomplexen blijft mogelijk tot zelfs 1,25 hectare per bedrijf. Wij vinden, dat de gemeente gebruik moet maken van de bevoegdheid om natuurcompensatie op te leggen, bijvoorbeeld in de vorm van beplanting of de aanleg van een singel of poel.
En verder vinden we dat er voor de percelen van het B en B t Koningsbed een landbouwbestemming zou moeten blijven gelden. Behalve voor het prinsenlaantje: dat kan het beste de natuurbestemming krijgen. Deze percelen zijn nu helemaal buiten het bestemmingsplan gehouden en krijgen een eigen plan. We wachten af wat er met de ingediende zienswijzen gaat gebeuren en of de gemeente de regels wil aanpassen.

Zienswijze bestemmingsplan Prinsenlaan 80.(het Koningsbed)
Onze stichting heeft een zienswijze uitgebracht bij het ontwerp bestemmingsplan Prinsenlaan 80. Dat zijn de plannen van B en B ’t Koningsbed om de oude stal af te breken en een nieuw hotelgebouw-annex-conferentiecentrum te bouwen.
Bij het nieuwe plan – het vorige is gestrand bij de Raad van State - hoort een natuurontwikkelplan. Dat is een heel mooi plan, waarin het Prinsenlaantje de bestemming “natuur”krijgt, samen met het aangrenzende weiland en een nieuw aan te leggen bosje, poel en houtsingel.
Een goede ontwikkeling is, dat het schone grondwater wordt vastgehouden door een sluis in de middensloot. Die sloot wordt opnieuw uitgegraven.
We hebben kort samengevat drie bezwaren tegen het plan:
1.           Over het toekomstige beheer van het Prinsenlaantje worden meningen gegeven die wij niet delen. Zo staat er bijvoorbeeld dat de bomen in het laantje zoveel mogelijk moeten worden “vrijgezet” om ze vitaal te houden en een vrij zicht op het omringende landschap te bieden. Dat vinden we niet passen bij de grote ecologische waarden van zo’n houtsingel met een goed ontwikkelde ondergroei. Die moet je niet verwijderen! Ook zijn er plannen om een stuk van het Prinsenlaantje te verlichten. Dat vinden we onwenselijk vanwege lichthinder voor de natuur (o.a. vleermuizen). We hebben de vrijheid genomen om nogmaals te wijzen op het slecht beschermd zijn van singels en bosjes in het boerenland en de mogelijkheden om dat in het bestemmingsplan buitengebied te regelen.
2.           Nu het erf op de schop gaat, kan er ook mooi een streekeigen beplanting komen in plaats van de exotische tuininrichting bij het B en B. Ook valt lichthinder te verhelpen.
3.           Er komt een struikensingel aan de westzijde langs erf en weiland. Het nut daarvan wordt beperkt tot dassengeleiding. Maar er is natuurlijk een veel breder ecologisch belang voor een singel in het open land (vlinders, vogels, bijen, schuilmogelijkheid voor diverse dieren). We dringen aan op een aansluitende faunabuis onder de N234, maar de singel moet er ook komen als die buis nog even niet gerealiseerd kan worden. We hebben de zienswijze op tijd naar de gemeente verstuurd, en ook contact gehad met de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht en ’t Gooi. Zij reageren op het plan waar het de dassenvoorzieningen betreft.
(Tekst zienswijze van de stichting)

Bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk: een succes voor de SBP!
Onze stichting heeft indertijd een zienswijze ingediend bij het ontwerp bestemmingsplan buitengebied Maartensdijk 2012. Onlangs zijn alle zienswijzen verwerkt in een “commentaarnota zienswijzen”. Het bestemmingsplan is op diverse punten aangepast.
En…. de gemeente heeft eindelijk de tekst opgenomen die we al diverse malen hebben voorgesteld om de kleine landschapselementen zoals singels, bosjes en poelen beter te beschermen.
Er is een nieuwe regel opgenomen “naast het vellen en rooien van houtopstanden”wordt ook opgenomen “het verrichten van handelingen, die vernietiging of ernstige beschadiging daarvan tot gevolg kunnen hebben”.
Deze activiteiten zijn vergunningplichtig en er kan dus tegen opgetreden worden.
De landschapselementen zijn in 2011 en 2012 geïnventariseerd, handhaving van houtopstanden en Landschapselementen vindt plaats aan de hand van het gemeentelijke handhavingsbeleid en handhavingprogramma. (verwezen wordt naar www.debilt.nl). Hierover is in par 5.2.1. ook wat opgenomen in het bestemmingsplan.
Onze bezwaren zijn eindelijk serieus genomen! De tekst in het bestemmingsplan is de letterlijke juridische tekst die we van de NMU kregen aangereikt. Deze tekst wordt al door verschillende gemeenten gehanteerd ter bescherming van de kleine landschapselementen.
Het fietspad door Voordaan (=de smalle bosstrook) heeft ook de natuurbestemming gekregen.
Het witte stuk in het plan dat de gronden van ‘t Koningsbed betreft heeft nu “automatisch”weer de oude bestemming van het huidige plan (agrarisch met waarden 2). Men verwijst naar een nieuwe bestemming die separaat wordt voorbereid, inclusief een nieuwe bestemming voor het prinsenlaantje. De bedoeling is, dat het laantje ook natuur bestemming krijgt.
Er komt een inspraakavond op 2 oktober in het Groenhorst College(dit is formeel een extra raadsvergadering), max tijd inspreken is 3 minuten . We zijn als stichting erg blij met deze betere bescherming van de singels, bosjes en poelen in het boerenland. Daar hebben we immers jarenlang voor gepleit!

Nieuwe bestemmingsplan Prinsenlaan 80 (‘t Koningsbed)

Na een aantal maanden van stilte is er een nieuw bestemmingsplan voor de landerijen van Prinsenlaan 80 en het Prinsenlaantje zelf. Er zijn drie zienswijzen ingediend bij het ontwerp plan; en deze worden in de zienswijzennota behandeld. De bespreking van het plan heeft plaats gevonden in de raadscommissie van 16 oktober; de gemeenteraad van 30 oktober zal een definitief besluit nemen. In het ontwerpplan is op een aantal punten tegemoet gekomen aan de bezwaren van de stichting Prinsenlaantje:
Natuuraanleg Het tijdstip van de natuurbouw is aan de eigenaar ter vaststelling, maar de aanleg moet binnen een jaar na vaststelling van het bestemmingsplan gerealiseerd zijn tenzij een procedure de hele zaak opschort.
Toekomstbeeld Prinsenlaan: De singelbeplanting van het laantje is gewaarborgd in het bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk 2012 (zie hierover het betreffende artikel!). Het bestemmingsartikel “natuur”beperkt de mogelijkheden tot ingrijpen, maar onderhoud voor het behoud van de variëteit (=periodiek verwijderen van de ondergroei) is toegestaan en zelfs noodzakelijk. Dit geldt ook voor sloten en slootkanten. Er is geen mogelijkheid meer tot onderhoud t.b.v. agrarische bedrijfsvoering, afgezien van toegankelijkheid voor naburige boeren en voor natuurbeheeractiviteiten. De teksten zijn op dit punt aangepast en verduidelijkt. Er komt geen verlichting op de Prinsenlaan, behalve in het bouwcluster. Tekst is op dit punt gewijzigd. Erf: er moet streekeigen beplanting komen en ook moet lichthinder afgeschermd worden. Deze eisen zijn opgenomen in de ruimtelijke randvoorwaarden, voor de omgevingsvergunning wordt een erfinrichting plan verplicht gesteld. Dassen: over de dassentunnel onder de Nieuwe Weteringseweg is het plan welwillend maar nog niet duidelijk. De provincie heeft geen geld, maar misschien is dat er toch weer wel als het bestemmingsplan onherroepelijk is. De gemeente geeft aan dat ze een alternatief heeft opgenomen in het natuurplan voor het geval dit niet lukt. De Stichting Dassenwerkgroep Utrecht en t Gooi heeft een vergelijkbaar antwoord gekregen.
Additionele opmerkingen: onze opmerkingen zijn beantwoord en merendeels overgenomen, zoals eenduidigheid over de oppervlakte van de kavels. De ontwikkeling is kleinschalig (ook al kun je daar anders over denken!) want ze past in het provinciaal beleidskader en beslaat 50% van het oorspronkelijke bouwoppervlak.
Tenslotte over de bestemming “witte vlak” van het Prinsenlaantje en de westelijk gelegen grond in het bestemmingsplan buitengebied Maartensdijk 2012; er was geen andere oplossing dan de bestemming wit te laten vanwege het niet tijdig gereed zijn van dit plan. De nieuwe bestemming kan later ingepast worden, want deze voldoet aan de systematiek van het bestemmingsplan buitengebied Maartensdijk 2012, dat op 2 oktober is de gemeenteraad is besproken. Overigens is de huidige bestemming formeel “agrarisch met waarden 2” omdat er automatisch wordt teruggevallen op het oude bestemmingsplan totdat de nieuwe bestemming definitief is.

Ontwerp Omgevingsvergunning voor Prinsenlaan 80
Tot 30 december 2014 ligt de ontwerp omgevingsvergunning voor Prinsenlaan 80 ter inzage. Met deze uitgebreide vergunning wordt de bouw van een nieuw verblijfsgebouw met conferentie ruimtes en een ondergeschikte horeca voorziening geregeld. Ook parkeerplaatsen, erfinrichting en toegang tot het erf staat erin opgenomen.
De relatie tussen deze omgevingsvergunning en het Bestemmingplan Prinsenlaan 80, met als onderleggers de Ruimtelijke Randvoorwaarden (natuurplan) en de overeenkomst met de eigenaar, is niet duidelijk beschreven. Zo’n omgevingsvergunning ligt namelijk juridisch in het verlengde van het bestemmingsplan. Er is een risico dat de hele vergunning ongeldig wordt, omdat het bestemmingsplan Prinsenlaan 80 nog openstaat voor bezwaren bij de Raad van State.
Ook is de vergunning afgegeven onder de regels van het “oude” bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk uit 2002: een eerder plan voor Prinsenlaan 80 is door de Raad van State verworpen, waardoor het gebied terugviel op het oude bestemmingsplan. In het “nieuwe” bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk 2012 is de bescherming van de houtopstanden, singels, bosjes veel beter geregeld dan in het oude. Dat geeft later inpassingproblemen.
De Stichting Behoud Prinsenlaan heeft een zienswijze geschreven bij de ontwerp omgevingsvergunning. Daarin vragen we om eenduidigheid over de geldigheid en toepassing van de diverse documenten. Bijvoorbeeld voor de erfinrichting. Deze is geregeld in de omgevingsvergunning, maar er zitten twee verschillende plannen bijgevoegd voor het erf: een uit 2013 en een uit 2014. Onder andere de aanplant van eiken aan de noordzijde (tegen de lichthinder) staat in het jongste plan, maar daar is weer de gemengde struikenaanplant aan de westzijde vervangen door een simpele elzenrij.
Wij vinden dat het plan voor het erf helemaal moet “sporen” met het bestemmingsplan en de wijzigingen die daarbij zijn aangebracht op basis van de zienswijzen en door de behandeling in de gemeenteraad.
We zijn blij met het vervallen van lantaarns en herinrichting van het Prinsenlaantje tussen het erf en de N234. Het Prinsenlaantje blijft als toekomstig natuurgebied ongemoeid en donker voor vleermuizen en andere nachtdieren!

Stichting tekent beroep aan tegen omgevingsvergunning Prinsenlaan 80
Aan het Prinsenlaantje ligt een voormalig agrarisch bedrijf met als nevenactiviteit een Bed en Breakfast met 9 kamers, Het Koningsbed. De eigenaar wil zijn bedrijf uitbreiden tot een hotel met 28 kamers met conferentiecentrum en restaurantfaciliteiten.
Opstelling gemeente
De Gemeente De Bilt vindt dat het ontwikkelingsplan van Het Koningbed strookt met haar visie op de ontwikkeling van het buitengebied. Wel heeft zij voorwaarden gesteld waaraan het plan moet voldoen. Een ervan heeft betrekking op compensatiemaatregelen ten behoeve van natuurontwikkeling.
Reactie stichting
Al in een vroeg stadium heeft onze stichting contact opgenomen met de gemeente en zijn visie gegeven op die compensatiemaatregelen. Intensief overleg heeft erin geresulteerd dat de gemeente een aantal aanbevelingen van de stichting heeft overgenomen. Daardoor is het plan voorzien van een uitgebreide en waardevolle natuurontwikkelparagraaf, waardoor de natuurwaarden van het Prinsenlaangebied goed versterkt en aangevuld kunnen worden.

Het probleem
In de uiteindelijke omgevingsvergunning die de gemeente heeft verstrekt aan de eigenaar van Het Koningsbed is onzes inziens echter onvoldoende gewaarborgd dat het natuurontwikkelplan ook daadwerkelijk in de afgesproken vorm zal worden uitgevoerd. De stichting vindt dat de gemeente onzorgvuldig heeft gehandeld, en heeft dan ook beroep aangetekend, bij de rechtbank Midden-Nederland. De volledige tekst van het beroepschrift is te lezen op onze website.Vertraging vestiging conferentiehotel ( 07-03-2016)

De vestiging van een conferentiehotel aan de Prinsenlaan 80 is opnieuw vertraagd. Dat komt omdat de Raad van State (RvS) voor de tweede keer het bestemmingsplan heeft vernietigd dat realisatie van dat plan mogelijk moet maken.

Het gaat om de uitbreiding van de huidige bed & breakfast Het Koningsbed. Eigenaar Evert van Voorst wil zijn bedrijf omvormen tot een hotel met 28 kamers met een conferentiecentrum en restaurantfaciliteiten.

De reden die de RvS aanvoert voor vernietiging van het bestemmingsplan is dat de gemeente geen koppeling heeft aangebracht tussen het hotelplan en het natuurontwikkelplan. Anders gezegd: het hotel mag er alleen komen, als de eigenaar ook zorgt dat het natuurplan (dat o.a. zorgt voor inpassing van het gebouw en het terrein in de landelijke omgeving van het Prinsenlaantje) wordt gerealiseerd.

Wethouder Hans Mieras van ruimtelijke ordening betreurt de gang van zaken. In de Vierklank zegt hij: ‘Het is erg jammer voor de ondernemer dat deze ontwikkeling vertraging oploopt, Er rest voor ons niets anders dan het tekort te herstellen door het aangepaste bestemmingsplan opnieuw in procedure te brengen.’

De uitspraak van de RvS staat los van het beroep dat de Stichting Behoud Prinsenlaantje heeft ingesteld bij de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht. Dit beroep heeft betrekking op de omgevingsvergunning die de gemeente De Bilt heeft afgegeven voor de realisatie van het hotelplan.
Voor alle duidelijkheid: de stichting is niet tegen dat plan als zodanig. Maar ons bezwaar geldt de inhoud van de vergunning. Wij spreken de gemeente aan op 3 punten:

  • het kan niet zo zijn dat er 2 verschillende tekeningen bij de vergunning zitten: dat werpt namelijk onder meer de vraag op welke tekening geldig is;
  • ook voor de toekomst – als er mogelijk een andere eigenaar van het Koningsbed is – zullen uitvoering en handhaving van het natuurplan gegarandeerd moeten zijn (dit heeft in officieel jargon het ‘kettingbeding’)
  • de gemeente moet de garantie geven dat Prinsenlaantje zelf beschermd wordt, welke bouwactiviteit er ook ontplooid wordt.
Het beroep van de stichting wordt in april behandeld.

Wij willen nog een keer benadrukken: voor onze stichting staat maar één ding voorop: dat ook in de verre toekomst het Prinsenlaantje inclusief het natuurplan gehandhaafd blijft, en het gehele Prinsenlaantje ongemoeid wordt gelaten en als natuurgebied beschouwd wordt en blijft. :

 

 

Rechtszaak Koningsbed afgelast na concessies gemeente De Bilt (22-04-2016)

De rechtszaak die de Stichting Behoud Prinsenlaantje (SBP) had aangespannen tegen de gemeente De Bilt, en die zou dienen op vrijdag 22 april, is op het laatste moment afgelast.
De stichting besloot het beroep in te trekken, toen bleek dat de gemeente bereid was tegemoet te komen aan de bezwaren van SBP. Deze hadden betrekking op drie onderdelen van de omgevingsvergunning die de gemeente De Bilt heeft afgegeven voor de uitbereiding van de bed and breakfast Het Koningsbed aan de Prinsenlaan 80. De afgelopen jaren is de stichting herhaaldelijk met de gemeente in gesprek geweest over de mogelijke gevolgen van de uitbreidingsplannen van de B&B voor de natuur en het behoud van het landschap. Als gevolg daarvan is een natuurplan tot stand gekomen, dat moet garanderen dat de bouwactiviteiten en exploitatie van het hotel de natuur in en rond het Prinsenlaantje niet zullen aantasten.
Prinsenlaantje De gemeente heeft nu in een nieuwe versie van de omgevingsvergunning een gedetailleerde tekening gepresenteerd die onder meer duidelijk maakt dat er aan de noordzijde van het gebouw beplanting komt die lichtoverlast tegengaat, en dat op het erf ‘streekeigen’ beplanting komt die past bij de typische flora van het slagenlandschap.
Verder garandeert zowel de gemeente als de eigenaar van Het Koningsbed dat het Prinsenlaantje zelf ongemoeid wordt gelaten, ook waar het de inrit aan de Nieuwe Weteringseweg betreft.
Ook is vastgelegd dat realisatie van het natuurplan onlosmakelijk verbonden is aan de vergunning, en niet aan de vergunninghouder. Welke eigenaar het Koningsbed in de toekomst ook zal hebben: aanleg van het natuurplan is verplicht.

Daar het huidige bestemmingsplan  en de nieuwe omgevingsvergunning in tegenspraak met elkaar zijn, zal de gemeente op korte termijn een nieuw concept bestemmingsplan presenteren.
Ook dat bestemmingsplan zullen wij toetsen op de gedane toezeggingen en zo nodig onze zienswijze op geven.

Ons mailadres:
info@prinsenlaantje.nl

NIEUWSBRIEF MEI 2016

 

 

Zienswijze Stichting Behoud Prinsenlaantje en ommelanden
inzake Bestemmingsplan Prinsenlaan 80 ( 16-06-2016)

Ontvankelijkheid:
De Stichting heeft op basis van haar statuten als doel om de natuur- als ook de cultuurlandschappelijke waarden te bewaken en te beschermen.
Daar het betreffende ontwerpbestemmingsplan midden in het gebied ligt dat de Stichting tracht te beschermen en te bewaken, is de Stichting belanghebbende.
Onze opmerkingen gebaseerd op de ter visie gelegde stukken:

Wat betreft de ‘Toelichting’:

-Op pagina 12 staat dat het verwijderen van de begroeiing langs het Prinsenlaantje mogelijk moet zijn indien de bereikbaarheid voor agrarisch bestemmingsverkeer dat vraagt.  Het bestuur vraagt zich af waarom deze passage is opgenomen in het bestemmingsplan. Immers: op dit moment is het mogelijk voor agrarische voertuigen om het weidegebied aan weerszijden van het Prinsenlaantje te bereiken. Waarom zou het dan nodig zijn om openingen in de begroeiing langs het Prinsenlaantje aan te brengen?

-Er zit een verschil tussen de tekening van adviesbureau Bügel/Hajema, en de tekening in de (nieuwe, aangepaste) versie van het natuurontwikkelplan waar het gaat om de sloot op het zuidperceel van de B&B. Bij Bügel/Hajema wordt de sloot niet doorgetrokken tot de afwatering van de Nieuwe Wetering, in  het natuurplan is dat wel het geval. De stichting is van mening dat de sloot wel moet worden doorgetrokken tot de afwatering van de Nieuwe Wetering, om de waterkwaliteit te kunnen garanderen.

Wat betreft ‘Regels’:
-Er zit een verschil tussen de tekening van adviesbureau Bügel/Hajema, en de tekening in de (nieuwe, aangepaste) versie van het natuurontwikkelplan waar het gaat om de bestemming van de 2 kleine kavels tussen het  Prinsenlaantje en het perceel van de B&B. Bij Bügel/Hajema is die bestemming ‘Agrarisch -2’, in het natuurplan ‘Natuur’. De Stichting is van mening dat de bestemming ‘natuur’ zou moeten zijn, zodat de bestemming gewaarborgd blijft

De Stichting staat positief t.a.v. de ontwikkeling van natuur en herstel van cultuurlandschappelijke kenmerken. Daarvoor blijft de Stichting graag gesprekspartner van de betrokken partijen.

 

-