Bedreigingen van het gebied rondom het Prinsenlaantje

Verrommeling van het boerenland
Het groene gebied ten zuiden van Maartensdijk wordt al eeuwenlang gebruikt als weide en akkergebied. Er zijn talloze smalle lange kavels, die tot het midden van de vorige eeuw altijd van elkaar gescheiden werden door houtsingels met veel elzen, wilgen, bramen. Na de tweede wereldoorlog was waarschijnlijk nog alle 145 kilometer singel tussen de weilanden en akkers aanwezig. Veel bomen en struiken zijn al gerooid, en ook de laatste jaren wordt er veel gezaagd en niet herplant. Het rooien gaat vaak gepaard met het dempen van de sloot.
Zienswijze SBP Ontwerp Natuurbeheersplan van de Provincie Utrecht       

Opslag op erfOpslag op erf
De boerenbedrijven en de dorpsranden verrommelen , doordat er veel activiteiten worden uitgevoerd waarbij erfbeplantingen verdwijnen. Her en der komen paardenbakken, opslag van allerlei materialen en machines en bouwwerken voor niet-boerenactiviteiten. In het kader van vitaal houden van het platteland worden ook steeds meer nevenactiviteiten toegestaan. Tamelijk recent is in het gebied op een boerenerf een Bed-en-breakfast annex conferentiecentrum geopend.                                                

“Oprekken van de rode contouren”
De term “oprekken van de rode contouren”is gemeentelijk jargon voor het opschuiven van de bebouwingsgrens. Bedoeld wordt, dat men misschien huizen wil bouwen in de groene ruimte rondom Maartensdijk. Soms wordt het aanleggen van een golfbaan gebruikt als argument om huizenbouw te voorkomen.

woonwijkWoonwijk op voormalige tennisbanen
Hierop is het volgende te zeggen:
-Volgens de laatste opvattingen van de provincie (structuurvisie)  komt er geen woningbouw in de groene ruimte tot 2030.
-In de praktijk blijkt veelal dat sportterreinen later gebruikt worden voor huizenbouw. In Maartensdijk is dit gebeurd met de voetbalvelden ( nu Molenbuurt), de korfbalvelden ( nu  Paleizenbuurt) en recentelijk de tennisbanen ( wijk Opgetogen)
-De aanleg van sportterreinen heeft bovendien een bijna even rampzalige invloed op het ecosysteem als huizenbouw. Dit wordt ook als argument gebruikt om sportvelden te bebouwen: er is toch niets aan natuurwaarde verloren.
Het is een voortdurende dreiging die boven de omgeving van het Prinsenlaantje blijft hangen, omdat bouwgrond schaars is.

Golfbaan en conferentiecentrum

KoningsbedConferentie-acc. Koningsbed
In de Nota economisch beleid 2020 ( onder de subtitel “dynamiek binnen groene kaders”) van de gemeente De Bilt wordt het gebied ten zuiden van Maartensdijk met name genoemd als locatie voor een golfbaan met conferentiecentrum. Er is veel plaatselijke onrust ontstaan door dit voornemen, wat ertoe heeft geleid dat de Gemeenteraad op 27 maart unaniem een motie heeft aangenomen van de SP, waarin de locatie “Maartensdijk” verdwijnt uit het document.